รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภ.พ.30 (VAT)

 การจัดทำรายงานภาษีขาย

เมื่อผู้ประกอบการที่เป็นผู้ขายและอยู่ในระบบมูลค่าเพิ่ม  เรียกเก็บเงินจากลูกค้าจะต้องบวก ภาษีขาย หรือ VAT  ขาย  และผู้ประกอบการจะต้องนำส่ง ภาษีขาย ให้กรมสรรพากรก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (ใบนำส่งภาษีที่กิจการต้องกรอก  เรียกว่า แบบ ภ.พ.30  หรือ แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม   เมื่อมีการขายสินค้ากิจการจะออกใบกำกับภาษีขายขึ้นซึ่งประกอบด้วย ต้นฉบับ = 1 + สำเนา = 5 รวมเป็น  6  ใบ )   ต้นฉบับใบกำกับภาษี + สำเนา 1 ใบ  ให้ลูกค้า  ส่วนที่เหลือ 4  ใบ  ใบแรกเก็บเข้าแฟ้ม   ใบที่ 2  ทำบัญชีคุมสินค้า   ใบที่ 3  บันทึกบัญชีในสมุดรายวันขาย   ใบที่ 4  ทำรายงานภาษีขาย (เก็บเข้าแฟ้มรอไว้ และสรุปทำรายงานภาษีขายตอนสิ้นเดือน   และ เตรียมเก็บเข้าแฟ้มบัญชี

แฟ้มแรก       เก็บสำเนาใบกำกับภาษีขาย   เป็นรายเดือนโดยเรียงจากวันเริ่มบัญชีถึงวันที่ปัจจุบัน

แฟ้มที่สอง    เก็บบัญชีคุมสินค้า

แฟ้มที่สาม    สมุดรายวันขาย

แฟ้มที่สี่        แฟ้ม ภ.พ.30   (รายงานภาษีขาย)
ขั้นตอนการจัดทำรายงานภาษีขาย

 1. เรียงเลขที่เอกสาร  ตามเลขที่ เดือนที่ออกใบกำกับภาษี  ปี 2013  เดือนมกราคม

ตัวอย่าง   1301001 – 1301050

เดือน 2    1302051 – 1302090

2    ทุกครั้งที่มีการออกใบกำกับภาษี  ให้นำสำเนาใส่แฟ้ม  สิ้นเดือนนำมาสรุปรายงานภาษีขาย

3.    สรุปรายงานภาษีขาย  และพิมพ์แยกประเภท

Report sell. 3.56_Page_OK

การจัดทำรายงานภาษีซื้อ

            ในทางกลับกันที่ผู้ขายกลับกลายมาเป็นผู้ซื้อ  กิจการจะต้องจ่าย ภาษีซื้อ ( VAT ซื้อ)  ให้กับผู้ขาย  นอกเหนือไปจากราคาสินค้าหรือบริการ  เมื่อถูกเก็บภาษีไป  กิจการจะสามารถนำ “ภาษีซื้อ”  มาหักจาก “ภาษีขาย”  เพื่อนำ “ภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิ” นำส่งให้แก่กรมสรรพากรหรือเรียกเงินคืนจากกรมสรรพากร (แต่ส่วนใหญ่จะเครดิตไว้หักในงวดถัดไป)  ก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  (ในแบบ ภ.พ.3.0)   ซึ่งปัจจุบันกรมสรรพากรอำนวยความสะดวกโดยสามารถทำเรื่องขอยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต และชำระที่ธนาคารใกล้บ้านได้

กิจการสามารถนำภาษีซื้อที่ลืมนำไปหักนั้น  มาหักกับภาษีขายได้ภายในระยะเวลา  6  เดือน นับจากเดือนที่ระบบในใบกำกับภาษี  และให้หมายเหตุไว้ที่ใบกำกับภาษีด้วยว่า  ถือเป็นภาษีซื้อเดือน…….


ขั้นตอนการจัดทำรายงานภาษีซื้อ

 1. เรียงเลขที่เอกสาร  ตามเลขที่ เดือนที่ได้รับต้นฉบับใบกำกับภาษี  มาจัดเรียงตามลำดับที่และเขียนไว้ที่มุมบนด้านขวามือให้ตรงกับรายงานภาษีซื้อ  เพื่อที่จะได้ค้นหาได้ง่าย
 2.  ทุกครั้งที่ได้รับต้นฉบับใบกำกับภาษี  ให้มาเก็บใส่แฟ้ม
 3.  นำสำเนาใบกำกับภาษีซื้อมาลงรายการภาษีซื้อ   จัดทำใบตรวจรับพัสดุ  และบันทึกในสมุดรายวันซื้อ
 4.  สิ้นเดือนนำมาสรุปรายงานภาษีซื้อ
 5.  สรุปรายงานภาษีซื้อ  และพิมพ์แยกประเภท

Report per

สรุปภาษีซื้อ ภาษีขาย   เพื่อกรอกแบบฟอร์ม  ภ.พ.30  นำส่งกรมสรรพากร

การคำนวณภาษีมูค่าเพิ่ม

ภาษีขาย  –  ภาษีซื้อ    =    ภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิ

ส่วนต่างที่เกิดขึ้น

ภาษีขาย  มากกว่า  ภาษีซื้อ        กิจการจะต้องนำส่งกรมสรรพากร

ภาษีซื้อ    มากกว่า  ภาษีขาย      คือภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีสิทธิ์ได้รับคืน หรือเครดิตในเดือนถัดไป

วิธีทำ

1.  กรอกแบบฟอร์ม  นำเสนอผู้บริหารลงนาม

2.  ถ่ายสำเนาแนบใบสำคัญจ่าย  และ แฟ้ม ภ.พ.30 (แฟ้มรายงานภาษีซื้อภาษีขาย)

3.  จัดทำเช็คจ่าย  และนำส่งก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เช่น ภ.พ.30  เดือน มีนาคม 2556  นำส่ง 15  เมษายน 2556

ภ.พ.30 form

 

 การบันทึกบัญชี

vat.report1

vat.report2

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดูจากลิงค์นี้ค่ะ  http://www.isstep.com/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B9/

 

search terms:

แบบฟอร์มรายงานภาษีซื้อ,รายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย,รายงานภาษีซื้อ-ขาย,ตัวอย่างรายงานภาษีซื้อ,แบบรายงานภาษีซื้อ
Comments
 1. snook

  ขอโจทย์ของบริษัท รวยความสุข หน่อยได้ไหมค่ะ

 2. nidprapha

  อธิบายง่าย เข้าใจง่ายมากค่ะ ขอบคุณนะคะ

 3. มัลลิกา เต็งมณี

  แล้วภาษีหัก ณ. ที่จ่าย3%ต้องบันทึกยังไงคะในรายงานภาษีซื้อหรือขายคะ

  • Nittha Pantuseema (Admin)

   สมุดรายวันขาย บันทึกวันที่ขายสินค้า/บริการ
   เดบิต ลูกหนี้การค้า-ในประเทศ 1,070.-
   เครดิต รายได้จากการขาย 1,000
   ภาษีขาย 70
   ***ถ้ายังไม่ออกบิลVAT ก็ให้ตั้งเป็น ภาษีขายตั้งพัก 70 บาท แล้วไปล้างบัญชีตอนรับเงินก็ได้ค่ะ

   สมุดรายวันรับเงิน บันทึีกวันที่เรารับเงิน (เราจะได้ใบหักภาษีฯ มาจากลูกค้า)
   เดบิต ธนาคาร 1,040.-
   เครดิต ภาษีถูกหักใช้สิทธิ์ได้ 30
   ลูกหนี้การค้า-ในประเทศ 1,070

   **ถ้าออกบิลVAT วันที่รับเงินก็ให้บันทึกเพิ่ม
   เดบิต ภาษีขายตั้งพัก 70.-
   เครดิต ภาษีขาย 70
   ****************************************************************************
   บันทึกตอนซื้อ (จะออกในรายงานภาษีซื้อ)
   เดบิต ซื้อสินค้า 1,000
   ภาษีซื้อ 70
   เครดิต เจ้าหนี้การค้าในประเทศ 1,070
   ตอนจ่ายเงินชำระหนี้ (จะออกรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
   เดบิต เจ้าหนี้การค้า-ในประเทศ 1,070
   เครดิต ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย3% 30
   ธนาคาร 1,040

 4. Witawat

  ที่คุณอธิบายว่า แฟ้มที่ 2 เก็บบัญชีคุมสินค้า แฟ้มที่ 3 สมุดรายวันขาย ยังไม่เหนมีกฎหมายสรรพากรฉบับไหนเลย ว่าต้องทำ ผมว่าคุณมั่วแล้ว

  • Nittha Pantuseema (Admin)

   หมายถึง เป็นเอกสารบัญชีค่ะ ผู้มีหน้าที่ทำบัญชี จะต้องเก็บข้อมูลนี้ไว้ค่ะ

 5. Nanthiwa Tongwijit

  สวัสดีค่ะ เนื่องด้วยร้านเรา เป็นร้านที่ขายของให้กับลูกค้ารายย่อยวันละหลายๆรายด้วยกัน ซึ่งลูกค้าแต่ละคนไม่ได้ขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ ตัวภาษีขายนี้ เราต้องทำใบกำกับภาษีแบบย่อขึ้นมาเอง หรือต้องทำยังงัยค่ะ….ต้องซื้อโปรแกรมมาออกบิล หรือว่าทำสรุปรายขายแต่ละวัน วันละ1บิลพอค่ะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

  • Nittha Pantuseema (Admin)

   สวัสดีค่ะ ถ้าไม่มีลูกค้าร้องขอออกใบกำกับภาษีขายแบบเต็มรูป ร้านไม่ต้องนำส่งสรรพากรค่ะ (เพราะไม่มีการไปเคลมVATซื้อ)
   ส่วนแบบฟอร์มที่ออกบิลใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ก็สามารถดาวน์โหลดในเวปนี้ได้นะคะ แล้วปริ้นท์เป็นA4 2ใบค่ะ ต้นฉบับให้ลูกค้า สำเนาร้านเก็บใส่แฟ้มภาษีไว้รอนำส่งค่ะ

 6. วันวิสา

  เอกสารที่ต้องนำส่งสรรพากร คือ
  1. แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30
  2 รายงานภาษีซื้อ (แนบต้นฉบับใบกำกับภาษี)
  3.รายงานภาษีขาย (แนบสำเนาใบกำกับภาษี)
  ตามนี้ถูกต้องมั้ยคะ

  • Nittha Pantuseema (Admin)

   นำส่งแบบอย่างเดียวค่ะ

   ส่วนข้อ 1-3 เก็บเข้าแฟ้มไว้ค่ะ

   ถ้าให้ดี สมัครยื่นทางเน็ตจะสะดวกมากเลยค่ะ

 7. วันวิสา

  ขอบคุณมากค่ะ

 8. ploypimon

  การบันทึกบัญชีภาษีซื้อภาษีขาย
  เดบิต ภาษีขาย 55,710.42.-
  เครดิต ภาษีซื้อ 31,753.04.-
  เครดิต เจ้าหนี้กรมสรรพกร 23,753.38.-

  รวม 55,710.42 55,710.42
  ปิดภาษีขาย แบบนี้รึเปล่าค่ะ

 9. พรวนัช

  เราจะสามารถเช็คยังไงคะว่า ตัวเลขที่เรากรอกถูกต้องแล้ว
  คือของเราจะมีปัญหาในส่วนของภาษีซื้อ คือ ยอดที่คิดถอดจาก จำนวนเงินรวม มันไม่เท่ากันกับ ยอดรวมของมูลค่าสินค้าหรือบริการ จึงทำให้ยอดภาษีที่คิดได้ต่างกันไปด้วย แล้วแบบนี้เราจะต้องเอายอดจากวิธีไหนมากรอกลงในใบ ภ.พ.30 หรอคะ

  • Nittha Pantuseema (Admin)

   เมื่อรับบิลจากคู่ค้า
   1. ตรวจสอบบิลว่าถูกต้องไหม เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนภาษี ฯ
   2. ตรวจสอบจำนวนเงิน ราคาซื้อ x 7% = ราคาซื้อรวมVAT
   3. ปัญหาที่แจ้งน่าจะเป็นเศษสตางค์นะคะ
   4. ถ้าตรวจสอบแล้วถูกต้อง ก็กรอก ภพ.30 ตามหน้าบิลซื้อเลยค่ะ (นำตัวเลขยอดรวมของVATซื้อและVATขายมากรอกค่ะ)

 10. วันวิสา

  ถ้าเดือนที่แล้วเรามี ภาษีที่ชำระเกินยกมา ก็ต้องนำมาหักลบกับ ภาษีที่ต้องชำระเดือนนี้ จะออกมาเป็นยอด ภาษีสุทธิที่ต้องชำระใช่มั้ยคะ

 11. ISARA

  สอบถามคะ
  รายงานภาษีขาย ต้องจัดเรียงตามลำดับที่และเขียนไว้ที่มุมบนด้านขวามือให้ตรงกับรายงานภาษี เหมือนกับรายงานภาษีซื้อ ด้วยมั๊ยคะ

 12. กิตติวงศ์ ตุ้มวงษา

  ในกรณีที่เราเป็นบุคคลธรรมดา และประกอบธุรกิจรับจ้างเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (ผลิตตามแบบ)แล้วมีรายได้เกิน 1,800,000 แล้วกรมสรรพากรให้จดทะเบียน vat แล้วในส่วนของภาษีซื้อ ขาย ใบรายงานภาษี ต้องบัญทึกอย่างไร (ไม่มีการซื้อ ขาย รับจ้างเฉพาะค่าแรงอย่างเดียว ) และในส่วนที่กรมสรรพากรเรียกเก็บ vat ในส่วนที่รายได้เกิน 1,800,000 จะได้คืนไหม
  ขอบคุณครับ

  • Nittha Pantuseema (Admin)

   ตอนยื่นภาษี ภพ.30 ตอนรับเงิน ใส่รายละเอียดชื่อบุคคล (ตัวเรา) ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ออกตอนไปรับเงินค่าจ้าง
   จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ร้องขอใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ณ จุดรับเงิน เพื่อเอาไปใช้ตอนสิ้นปี
   ตอนจ่ายเงิน ให้เก็บบิลซื้อไว้ทุกใบ
   ถามว่าจะได้คืนไหม ขึ้นอยู่กับรายจ่ายของเราและได้เก็บบิลซื้อไว้ไหม ค่อยประเมินอีกทีตอนสิ้นปีค่ะ ว่าจะเลือกแบบเหมาจ่ายหรือตามจริง

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *