งานรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ประกันภัยทุกประเภท

สำหรับท่านเจ้าของกิจการ  ไม่ว่าท่านจะประกอบกิจการ

1. รับเหมาก่อสร้าง /บริการ ไม่ว่าจะ รับสร้างบ้าน  สร้างถนน  สร้างอาคาร  งานระบบไฟฟ้า
    ระบบแอร์ ตกแต่งภายใน  งานรับเหมาทุกชนิด
2. ธุรกิจผลิต / ซื้อมาขายไปในประเทศ/ นำเข้า-ส่งออก
 banner

ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ?

1.อยากทำธุรกิจ ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร?เริ่มต้นไม่ดีมีปัญหา ขาดผู้ชี้แนะในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะการวางระบบบัญชีและภาษีอากร
2.ขาดพนักงานบัญชีที่มีประสบการณ์ในการจัดทำบัญชีและวางแผนภาษีอากรอย่างมืออาชีพ
3.ต้นทุนสูงจากการจ้างพนักงานบัญชีประจำ
4.ขาดความต่อเนื่องของงานบัญชี สาเหตุจากพนักงานเข้า – ออกบ่อยๆ อยู่ไม่ทน และพนักงานใหม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้งานอีกนาน
5.เกิดปัญหาด้านภาษี เพราะพนักงานบัญชีขาดความรู้และประสบการณ์ อาจถูกสรรพากรตรวจสอบ และประเมินภาษีได้
6.ยื่นภาษีไม่ทันตามกำหนด ทำให้ต้องเสียค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแก่สรรพากร
7.ไม่สามารถนำข้อมูลทางบัญชีการเงินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการ เพื่อการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างทันเหตุการณ์ อันก่อให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้น
8.ขาดผู้เชี่ยวชาญที่สามารถโต้แย้งหรือชี้แจงกับสรรพากรได้อย่างมีเหตุผล ทำให้ต้องเสียภาษีและเบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม

ข้อดีสำหรับการใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก (Outsource)

  1. ช่วยให้ท่านประหยัดต้นทุนในส่วนออฟฟิศและพนักงานบัญชี
  2. ช่วยให้ท่านได้ผู้ช่วยมืออาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกิจการ
  3. ช่วยให้ท่านไม่ต้องประสบปัญหาในการหาพนักงานและเสียเวลาในการฝึกอบรมใหม่
  4. ช่วยแก้ปัญหาจากผลของการบริหารจัดการด้านบัญชีที่ขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้ท่านประสบปัญหากับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องเสียทั้งเงินและเวลาอันมีค่าในการดำเนินธุรกิจ

ISSTEP BUSINESS GROUP ช่วยท่านได้!!

บริการของเรา  (Service Provider )

                    เราคือผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษาบัญชี – การเงิน และพัฒนาธุรกิจ เพราะการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันการมีที่ปรึกษาที่มีความรู้ความชำนาญหลากหลายเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมั่นใจ โดยเฉพาะงานด้านบัญชี การเงินและภาษีอากร ที่ปรึกษาจะสามารถแนะนำเพื่อลดภาระ ความเสี่ยงทางภาษีหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง โดยให้บริการปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากรทุกเรื่อง พร้อมปรึกษาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในหลายช่องทางและให้บริการที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจ ด้วยแนวทางและการวางแผนงานรูปแบบต่างๆในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพลังผลักดันธุรกิจให้ก้าวไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ  เรายินดีให้บริการ ในราคาย่อมเยาว์

อัตราค่าบริการ

ด้านทำบัญชีและภาษี  ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลักษณะธุรกิจ และปริมาณเอกสารของบริษัทลูกค้า        เริ่มต้นที่   2,500  บาท
ด้านตรวจสอบบัญชี ( Audit)  ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลักษณะธุรกิจ และปริมาณเอกสารของบริษัทลูกค้า   เริ่มต้นที่   10,000  บาท

การรับ-ส่งเอกสาร และการสื่อสารกับลูกค้า

–   จัดส่งทางไปรษณีย์
–   E-mail
–  ทางเราจะแจ้งท่านว่าต้องจ่ายภาษีหรือประกันสังคมเท่าไหร่  จากนั้นจะแจ้งให้ท่านทราบ (ยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต)

การป้องกันเอกสารสูญหาย

– แจ้งนัดรับเอกสารไว้ล่วงหน้า
– ไลน์ หรือโทรยืนยันนัดหมายทุกครั้ง
–  มีหลักฐานในการรับ-ส่งเอกสารทุกครั้งเพื่อป้องกันเอกสารหาย หรือหายผู้รับผิดชอบไม่ได้  เมื่อได้รับเอกสารแล้วจะตรวจสอบยืนยันการรับทุกครั้ง  และมีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
–  เอกสารทั้งหมดที่ลูกค้าส่งมาจะถูกคืนเมื่อส่งงบการเงินเสร็จเรียบร้อยหากเอกสารใดที่ต้องการเก็บไว้ตรวจสอบภายหลัง จะขออนุญาตลูกค้าทำสำเนาหรือสแกนเอกสารเก็บไว้

 เอกสารที่ลูกค้าต้องนำมาให้เพื่อใช้ในการรับทำบัญชี

–  เอกสารที่ต้องตามจากสำนักงานบัญชีเดิม คือ GL (สมุดแยกประเภทปีก่อน),งบการเงินที่ผู้สอบรับรอง,สำเนาภงด.50พร้อมใบเสร็จ,งบทดลอง
–  เอกสารที่ต้องส่งให้ทางเราทุกเดือน – บิลซื้อ บิลขาย  เอกสารรับ-จ่าย ทุกชนิด

รายละเอียดงานที่ทำ

บริการด้านบัญชี (Accounting Service)
เราเป็นผู้ให้บริการจัดทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงพาณิชย์ บริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ตรงจากหลากหลายธุรกิจ ทั้งในวิชาชีพบัญชีและสอบบัญชี เพื่อการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน นำส่งภาษีได้ถูกต้องทันเวลา ลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่างๆในการถูกตรวจสอบ และให้ข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง เพื่อการตัดสินใจในการบริหารกิจการ และลดภาระให้แก่กิจการซึ่งต้องจัดให้มีผู้ทำบัญชีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีเพื่อรับผิดชอบในการจัดทำบัญชีของกิจการ

ขอบเขตบริการด้านบัญชี
1. รับทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับ
2. จัดทำสมุดบัญชีและรายงานทางบัญชีต่างๆให้ครบถ้วน ตามที่กฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
3. ปิดบัญชีรายปี รายเดือน พร้อมปรับข้อมูลเป็นปัจจุบัน และปิดงบการเงินรายเดือน
4. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ได้แก่ ทะเบียนลูกหนี้ เจ้าหนี้ ทะเบียนทรัพย์สิน งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
5. จัดทำงบการเงินประจำปี และรายละเอียดประกอบงบการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบก่อนลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน
บริการด้านภาษี (Tax Consulting)
1. จัดเตรียมแบบภาษีเพื่อนำส่งกรมสรรพากรรายเดือน ได้แก่

●จัดทำแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน ค่าจ้าง (ภ.ง.ด.1)
●จัดทำแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53)
●จัดทำแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30, ภ.พ.36)
●จัดทำแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
2. จัดเตรียมภาษีที่ต้องนำส่งกรมสรรพากรรายปี ได้แก่
●จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี  (ภ.ง.ด.51)
●จัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50)
●จัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินประจำปี เช่น (สบ.ช.3) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ต่อกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร(ด้วยระบบefiling)
●จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภ.ง.ด.1ก)
●จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.94 และอื่นๆ
3. บริการให้คำปรึกษาและวางแผนภาษีที่ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่กิจการ
บริการวางระบบบัญชีและควบคุมภายใน 
(Accounting System Design & Internal Control)

 เพื่อให้ฝ่ายบัญชีและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีแนวทางการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ การควบคุมภายในที่ดีจะช่วยป้องกัน ตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที ระบบบัญชีที่ดีเป็นเครื่องมือสำคัญในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและควบคุมการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตการวางระบบบัญชีและควบคุมภายใน
ธุรกิจแต่ละประเภทย่อมมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน ทำให้การควบคุมภายในและระบบบัญชีมีความแตกต่างกันไป การวางระบบบัญชีจะรวมถึงการวางระบบเอกสาร ระบบบัญชี ระบบรายงานและระบบสอบยันภายใน ซึ่งต้องมีการบันทึกข้อมูลและสรุปรายการที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ รวมทั้งการรายงานฐานะการเงินและวัดผลการดำเนินงานให้ฝ่ายจัดการได้ทราบเป็นระยะ ๆ ดังนั้นการกำหนดวิธีการและการออกแบบเอกสารบัญชี รวมทั้งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นการช่วยให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
บริการตรวจสอบบัญชี ( Audit)
นิติบุคคลมีหน้าที่ต้องปิดบัญชีและให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตรวจสอบบัญชี และเซ็นรับรองงบการเงิน ก่อนนำส่งหน่วยงานราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการดำเนินกิจการหรือไม่ก็ตาม

ขอบเขตการตรวจสอบบัญชี
• ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและทีมงานตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระ เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของธุรกิจตามข้อบังคับในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 อันจะเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของธุรกิจ
• รายงานข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องของระบบภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมักตรวจพบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
อัตราค่าบริการ  ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลักษณะธุรกิจ และปริมาณเอกสารของบริษัทลูกค้า  โดยจะคำนวณค่าบริการตรวจสอบบัญชีจากประมาณการระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบและการทำงาน   เริ่มต้นที่ 6,000  บาท
บริการจดทะเบียนธุรกิจ (Business Registration)
1. จดทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้านต่าง ๆ

2. จดเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางทะเบียน เช่น จดเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, ย้ายที่ตั้งสำนักงาน, เพิ่ม-ลดสาขา, เพิ่ม – ลดทุนจดทะเบียน ฯลฯ
3. จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี บริษัท ห้างหุ้นส่วน
4. ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
5. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
6. จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่าง ๆ ต่อกรมสรรพากร
7. ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง ลูกจ้างและแจ้งเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
8. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า                                                                                                                                                                                                                                              9. ให้บริการและคำแนะนำ โดยผู้ชำนาญการ อย่างมีความเข้าใจท่านผู้ประกอบการ                                                                                                                                                  
10. บริการด้วยใจ ให้ความมั่นใจในการบริการและคุณภาพที่ลูกค้าจะได้รับ
บริการรับทำประกันภัยทุกประเภทโดยโบรกเกอร์ที่มีความชำนาญในวิชาชีพประกันภัย
  • ประกันวินาศภัยรถยนต์ (ประเภท 1-5)    อัคคีภัย  มารีนและขนส่ง  เบ็ดเตล็ด
  • ประกันชีวิต  พ.ร.บ.
ติดต่อเรา

เวลาทำงาน   8.00 – 18.00 น. (นอกเวลาทำงานโปรดติดต่อผ่าน inbox , e-mail , Line)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.