การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ภ.ง.ด.51 (Income Tax)

การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี  ภ.ง.ด.51 (Income Tax)

เป็นอย่างไรบ้างคะ การประมาณการเพื่อยื่นภาษีกลางปี หรือที่เรียกว่า ภ.ง.ด.51   ดำเนินการเสร็จสิ้นกันแล้วหรือยังคะ 

สำหรับการคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีกลางปีนั้น   จะแตกต่างกับการคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีตอนสิ้นปีโดยยื่น ภ.ง.ด.50 เพราะการเสียภาษีกลางปีโดยยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 นั้น สามารถคำนวณได้ 2 วิธีตามมาตรา 67 ทวิ ตามประมวลรัษฏากรบัญญัติไว้ว่า “เพื่อประโยชน์ในการเรียกภาษีก่อนกำหนดเวลาตามมาตรา 68 ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกำหนดพร้อมกับชำระภาษีต่ออำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ภายใน 2 เดือน  นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีดังนี้

(1) ในกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกจากที่กล่าวใน (2) ให้จัดทำประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น แล้วให้คำนวณและชำระภาษีจากจำนวนกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

จากข้างต้นสรุปได้ว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะเสียภาษีกลางปี  โดยยื่นแบบ ภ.ง.ด.51  นั้นจะต้องเข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ต้องเสียภาษีจากกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ

2. ต้องมีรอบระยะเวลาบัญชีแรกหรือสุดท้าย 12 เดือนเต็ม

3. ภาษีที่ชำระไปแล้วเป็นเครดิตภาษี

4. กำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิคำนวณได้  2  วิธีคือ

4.1  โดยวิธีการเสียจากประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิที่ได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทำ และจะได้กระทำและจะได้กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั่วไป

4.2  โดยวิธีการเสียจากกำไรสุทธิที่ได้จากกิจการ  หรือเนื่องจากกิจการในช่วง 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี  สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

ในที่นี้เราจะพูดถึงข้อ 4.1  ประมาณการ คือ การคาดคะเนหรือคาดหมายอย่างมีหลักเกณฑ์ตามนโยบายที่กิจการกำหนดไว้ว่ากิจการควรจะมีรายได้หรือมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง

หลักเกณฑ์ในการประมาณการ

 1. ประเภทธุรกิจ
 2. ภาวะเศรษฐกิจทั่วไป
 3. ข้อมูลและสถิติในการประมาณการ
 4. นโยบายการบริหารของกิจการ
 5. ความสามารถของผู้ทำประมาณการ
 6. นโยบายบัญชี

 

ขั้นตอนในการจัดทำ

 1. บันทึกบัญชีรายได้-ค่าใช้จ่าย (ระยะเวลาตั้งแต่เดือน 1-6 ให้ครบ)
 2. บันทึกสินค้าคงเหลือต้นงวด-ปลายงวด (ด.1-6)
 3. บันทึกค่าเสื่อมราคา
 4. ปริ้นท์งบกำไรขาดทุนแบบประมาณการ รอบ 6 เดือน
 5. นำข้อ 4  มากรอกในแบบฟอร์มประมาณการ Excell  ในช่อง 6 เดือนแรก แล้วประมาณการ 6 เดือนหลัง
 6. นำข้อมูลในข้อ 5 มากรอกแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี  (ภ.ง.ด.51)
 7. สำหรับปีภาษี 2556  นำส่งภายในวันที่ 2 กันยายน 2556

 

ตัวอย่างกรอกแบบฟอร์ม  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตัวอย่างการกรอกที่นี่)

p.51

หน้า 2

p.2

 

 

ข้อมูลที่นำมากรอก (ที่มาดูจากขั้้นตอนในการจัดทำ) ดาวน์โหลดตัวอย่างการประมาณการได้ที่นี่

From-income half year

 

 

 

สรุป ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

 1. ปีแรกที่ตั้งบริษัทไม่ต้องยื่นแบบ  เนื่องจากรอบบัญชีไม่เต็ม 12 เดือน
 2. กำหนดยื่นแบบภาษีนิติบุคคลครึ่งปีตามแบบ ภ.ง.ด.51  ภายใน 2 เดือน นับจากวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  ภ.ง.ด.51

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประมาณการ

 

search terms:

ภงด 51 คือ,ภงด 51,ภ ง ด 51 คือ,ภงด51 คือ,ภงด51

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *