กรมสรรพากรกำหนดเพิ่มเติมว่าต้องมีในการออกใบกำกับภาษี มีผล 1 ม.ค.58

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรได้กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องทำรายการในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ  จัดทำรายการของใบกำกับภาษีดังกล่าวให้ครบถ้วน ดังนี้

 1. คำว่า “ใบกำกับภาษี” ในที่เห็นเด่นชัด
 2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
 3. ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
 4. หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีและหมายเลขลำดับของเล่ม  ถ้ามี
 5. ชื่อ ชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
 6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการให้ชัดเจน
 7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
 8. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด

 

โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557  เป็นต้นไป  มีรายการที่ต้องจัดทำเพิ่มขึ้นจากรายการดังกล่าวข้างต้น  คือ

 1. รายการเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ
 2. รายการคำว่า “สำนักงานใหญ่” หรือ “สาขาที่….”  ซึ่งเป็นสถานประกอบการตามที่ปรากฏในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ภ.พ.20)  ของผู้ขายหรือ ผู้ให้บริการ
 3. รายการคำว่า “สำนักงานใหญ่” หรือ “สาขาที่….”  ซึ่งเป็นสถานประกอบการตามที่ปรากฏในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  ของผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ

 

ข้อความคำว่า “สำนักงานใหญ่” และ “สาขาที่…ตามข้อ 2 และ ข้อ 3 จะตีพิมพ์  จัดทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์  ประทับด้วยตรายาง  เขียนด้วยหมึก  พิมพ์ดีด หรือทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันก็ได้

 

ตัวอย่างใบกำกับภาษี

Tax invoice-2557.xlsx

 

ตัวอย่างรายงานภาษีซื้อ

report ap

ตัวอย่างรายงานภาษีขาย

report ar

****ประกาศเพิ่มเติมกรมสรรพากร

สรรพากรขยายเวลาให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่เป็นผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ ต้องเพิ่มเติมรายการในใบกำกับภาษีออกไปจนถึง 31 ธ.ค.57 โดยให้มีผล 1 ม.ค.58 มีรายงานข่าวว่า กรมสรรพากรประกาศขยายเวลาให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็นผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ ต้องเพิ่มเติมรายการในใบกำกับภาษีตามที่กำหนด ออกไปจนถึง 31 ธ.ค.57 และให้มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค.58 จากเดิมที่กำหนดให้มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค.57 โดยก่อนหน้านี้อธิบดีกรมสรรพากรมีคำสั่งเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 194, ฉบับที่ 195, ฉบับที่ 196 และฉบับที่ 197 ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการเพิ่มเติมรายการเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และรายการสถานประกอบการของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ และเพิ่มเติมรายการสถานประกอบการของผู้ขายหรือผู้ให้บริการในใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ รายงานภาษีขาย และรายงานภาษีซื้อ โดยจะจัดพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันก็ได้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ 1 ม.ค.57

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มออกใบกำกับภาษี (วงจรรับเงิน)

 

บทความที่เกี่ยวข้อง   รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย  ภ.พ.30 (VAT)

 

search terms:

ใบกํากับภาษีแบบใหม่,ใบกํากับภาษี,ใบกํากับภาษีที่ถูกต้อง,ใบกํากับภาษี 2557,การออกใบกํากับภาษีแบบใหม่

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.