ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อ ภาษีขาย ภ.พ.30 กับผู้ประกอบการเกี่ยวข้องกันอย่างไร : ตอนที่ 2

ว่าด้วยเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ก่อนเข้าเรื่องมาดูเกณฑ์พิจารณาว่า กิจการจะจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มดีหรือไม่ 

 1.  ต้องการออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าหรือไม่  หรือลูกค้าต้องการใบกำกับภาษีจากเรา  ดังนั้นเราต้องจด  ภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าเรารายได้ไม่ถึง  1,800.000  บาท / ปี ก็ตาม (ไม่จดไม่มีสิทธิ์)
 2. มีรายได้ถึง 1,800,000  บาทต่อปีหรือไม่  ถ้าถึงก็ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. พิจารณาว่ากิจการของเราได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่  เช่น กิจการขนส่ง  นอกจากที่กล่าวมาแล้วบุคคลธรรมดาที่รับงานส่วนตัวและให้บริษัทหรือนิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าบริการ ถ้าหากรายได้เกิน  1,800,000 บาท ต่อปี ก็ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกัน  เรื่องนี้ต้องระวังเพราะถูกภาษีย้อนหลังกันเยอะ  เพราะส่วนใหญ่มักจะไม่ทราบว่า ในนามบุคคลธรรมดาต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

วิธีดูภาษีซื้อที่ถูกต้อง

 

ระบบภาษีในประเทศไทย เป็นระบบที่ทางการ ยืมมือ  กรณี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการที่เป็นผู้ขายและอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องบวก ภาษีขาย (VAT ขาย)  เพิ่มจากยอดขายหรือบริการที่เก็บได้จากลูกค้า เมื่อเก็บภาษีแทนกรมสรรพากรเสร็จ   ผู้ประกอบการก็มีหน้าที่ต้องนำ ภาษีขาย  ส่งให้กรมสรรพากรก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  (กรอกฟอร์มนำส่ง ที่เรียกว่า ภ.พ.30 หรือ แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ส่วนในกรณีที่ผู้ขายกลับกลายมาเป็นผู้ซื้อ ผู้ประกอบการก็จะโดนกระทำในลักษณะเดียวกัน  คือ ผู้ประกอบการจะต้องจ่าย ภาษีซื้อ ( VAT ซื้อ) ให้กับผู้ขาย นอกเหนือจากราคาสินค้าหรือค่าบริการที่ถูกเก็บภาษีไป  ผู้ประกอบการจะสามารถนำภาษีซื้อ มาหักจาก ภาษีขาย  เพื่อนำ ภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิ  ส่งให้แก่กรมสรรพากรหรือเรียกคืนจากกรมสรรพากรก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม         =         ภาษีขาย – ภาษีซื้อ

ส่วนต่างที่เกิดขึ้นแสดงผลดังนี้

ภาษีขาย  >  ภาษีซื้อ   =  ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระ

ภาษีขาย  < ภาษีซื้อ     =    ภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีสิทธิ์ได้รับคืน หรือเครดิตภาษี  (ยกไปเดือนถัดๆ ไป)

ตัวอย่างกรอกแบบฟอร์ม  กรณี ภาษีขาย มากกว่า ภาษีซื้อ

ฟอร์ม ภ.พ.30 ภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ.

ตัวอย่างกรอกแบบฟอร์ม  กรณี  ภาษีขาย น้อยกว่า ภาษีซื้อ

ฟอร์ม ภ.พ.30 ภาษีขายน้อยกว่าภาษีซื้อ.

ตัวอย่างกรอกแบบฟอร์ม  กรณี ภาษีขาย เท่ากับ ภาษีซื้อ

ฟอร์ม ภ.พ.30 ขายเท่ากับซื้อ

วิธีคิด ถ้าอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ  7

กิจการขายสินค้าเป็นเงินสด  1,000    บาท  ต้องคิดเงินจากลูกค้า  จำนวน 1,070  บาท (1,000 x 7%) เงินจำนวน  70 บาทที่เกินมานี้ คือ  ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ “VAT ขาย”

 กิจการซื้อสินค้า  ต้องโดนบังคับโดยอัตโนมัติให้จ่าย ภาษีซื้อ  แก่คนขาย  ดังนั้น ถ้ากิจการซื้อสินค้าจำนวน  1,000  บาท กิจการต้องจ่าย  1,070   บาท  เงินจำนวน 70  บาท  ที่เกินมานี้  คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ “VAT ซื้อ”

ดังนั้นถ้า สินค้าจำนวน 1,000  บาท  ภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราอยู่ที่ 7% กิจการต้องจ่ายเงินทั้งสิ้น 1,070  บาท เงินจำนวน 1,000  บาทถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ  ส่วนเงินอีก 70 บาท ถือเป็น “ภาษีซื้อ” ที่กิจการสามารถนำมาหักจาก “ภาษีขาย” ในแบบ ภ.พ.30  ก่อนที่จะนำส่งกรมสรรพากร (ภาษีขายและภาษีซื้อที่นำมาหัก  ต้องเป็นภาษีที่เกิดในเดือนเดียวกัน)

วิธีคำนวณ   นำ “ภาษีขาย”  จำนวน   70  บาท  มาหักจาก  “ภาษีซื้อ”  จำนวน  70  บาท  ยอดสุทธิที่ได้จะเท่ากับศูนย์  ซึ่งหมายความว่า  กิจการไม่จำเป็นต้องนำไปจ่ายให้กับกรมสรรพากร  แต่กิจการต้องยื่นแบบ ภ.พ.30  ให้ทันวันที่ 15  ของเดือนถัดไป โดยกรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย

กรณีที่  ถ้ากิจการบังเอิญมีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย  กิจการสามารถขอภาษีซื้อส่วนที่เกินจากภาษีขายคืนจากกรมสรรพากรได้ แต่ขอแนะนำว่า ควรยกยอดไปหักจากภาษีขายในเดือนถัดไป

กรณีที่ ถ้ากิจการมีภาษีซื้อน้อยกว่าภาษีขาย  แต่กิจการนำใบกำกับภาษีซื้อมาหักจากภาษีขายในเดือนที่ต้องมาคำนวณ กิจการสามารถนำภาษีซื้อที่ลืมนั้น  นำมาหักจากภาษีขายได้ภายในระยะเวลา  6  เดือน  นับจากเดือนที่ระบุในใบกำกับภาษี  พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล

กรณีที่  กิจการลืมนำภาษีขาย มาคำนวณ เพื่อยื่น ภ.พ.30  กิจการต้องยื่นเพิ่มเติมในเดือนถัดไป พร้อมเสียค่าปรับร้อยละ 0.50  คูณด้วยจำนวนเดือน   กรณีนี้ควบคุมได้โดยการจัดเก็บเอกสารอย่างมีระเบียบและมีการบันทึกและก่อนยื่นภาษี ภ.พ.30  ก็ตรวจสอบความถูกต้องก่อนให้แน่ใจ  เป็นกำลังใจให้นะคะ

>>>>>>การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อนำส่งกรมสรรพากร คลิกที่นี่เลย

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

ภาษีซื้อต้องห้าม

e-book ความรู้เรื่องระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่มา : กรมสรรพากร 2555

search terms:

ภาษีซื้อ ภาษีขาย,ภพ 30 คือ,ภาษีซื้อ,ภพ 30,ภาษีขาย
Comments
 1. Nongphajujee Palo

  ขอบพระคุณมากมายเลยค่ะสำหรับความรู้ที่ได้รับจาก ISSTEPและหวังว่าจะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมอีกนะคะ

  • Nittha Pantusima

   ยินดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตามเช่นกัน

 2. Orathai Saochan

  hank you so much for my knowledge ka.

 3. เอกปวีณ์

  ชอบมากค่ะเข้าใจง่าย

 4. LEK

  ถ้าเปิดเป็น ร้านค้า จด vat 7% ( บุคคลธรรมดา ) สามารถเอาค่าใช้จ่าย โทรศัพย์ / ค่าไฟฟ้าแต่ ชื่อเป็นชื่อ เรา ไม่ใช่ชื่อร้าน สามารถเอาภาษีซื้อมาหักได้ไหมครับ

  • Nittha

   เรียน คุณ LEK

   เคลมภาษีไม่ได้
   ใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้
   เดบิต ค่าโทรศํพท์ 100
   เดบิต ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้ 7
   เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5
   เครดิต เงินสด 102

   บุคคลธรรมดา
   > เมื่อจด VAT แล้ว มีหน้าที่อะไรบ้าง ?

   1. ต้องออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าทุกครั้ง ที่ขายสินค้า/บริการ
   2. ต้องจัดทำ A) รายงานภาษีซื้อ B)รายงานภาษีขาย C) รายงานสินค้าและวัตถุดิบ D) รายงานจ่ายอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า
   * กรณีที่เป็นบริการ ไม่ต้องทำรายงาน C + D
   ** รายงาน D ใช้เฉพาะการกรณีมีการรับประกัน ( เช่น ซ่อมให้ฟรี ในระยะเวลาประกัน)

   3. ต้องนำส่งภาษี VAT (ถ้ามี) โดยรวบรวมภาษีซื้อ ภาษีขาย ที่เกิดในเดือน กรอกและยื่นแบบ ภ.พ. 30 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
   * สูตรการคำนวณ : ภาษีขาย – ภาษีซื้อ
   – ถ้าภาษีขายมากกว่า : ต้องชำระภาษีส่วนต่าง เช่น ภาษีขาย 1,000 ภาษีซื้อ 700 ต้องชำระภาษี 300
   – ถ้าภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย : สามารถนำส่วนต่างเก็บไว้รอลดยอด เดือนถัดไป
   <> ยกตัวอย่าง :
   เดือน ม.ค. มีภาษีขาย 1,000 ภาษีซื้อ 1,500 ….ต้องกรอกและยื่นแบบ ภ.พ.30 ภายในวันที่ 15 ก.พ.
   – การคำนวณ > ภาษีขาย – ภาษีซื้อ = 1,000 – 1,500 = -500 ….กรณีนี้ไม่ต้องชำระภาษีใดๆ
   เดือน ก.พ. มีภาษีขาย 1,500 ภาษีซื้อ 900 …..ต้องกรอกและยื่นแบบ ภ.พ.30 ภายในวันที่ 15 มี.ค.
   – การคำนวณ > ภาษีขาย – ภาษีซื้อ = 1,500 – 900 = 600 …..ต้องชำระภาษี 600
   แต่เนื่องจาก เดือน ม.ค. มียอดภาษีซื้อมากกว่าอยู่ 500 สามารถนำมาลดยอดได้
   เดือนนี้จึงชำระภาษีเพียง ( 600 – 500 ) = 100

   4. ต้องเก็บรายงาน ( A-D ) ไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี สำหรับให้สรรพากรตรวจสอบ

   ***เฉพาะ VAT สิ้นปีไม่ต้องทำอะไรอีก

 5. Samran Phochu

  ถามว่ากรณีที่บริษัทใช้บริการรถยกเราต้องหักรถยกไว้3%แล้วจ่ายเงินเขาค่าจ้าง+ภาษี4%แล้วเมื่อต้นเดือนต้องยื่นเสียภพ.30เราต้องคำควณเสียภาษีอย่างไรคะเช่นค่าจ้างบริการ5000+ vat7%=350
  =5000+350=5350 หักออกไว้ 3% ต้องจ่ายเขาไป5200บาทถูกไหมคะ แต่! เมื่อต้องยื่นเสียภพ.30ต้องแจ้งยอดคงเหลือ4%หรือต้องแจ้ง7%เต็มเลยโดยที่เราจ่ายไปก่อนแล้ว3%จะต้องแจ้งอย่างรบกวนถามกูรูผู้รู้หน่อย

  • Nittha

   350 บาท (5,000×7%) ต้องยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
   150 บาท (5,000×3%) ต้องนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 (ถ้าจ่ายให้บุคคลธรรมดา) ภ.ง.ด.53 (ถ้าจ่ายให้นิติบุคคล) ทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

   >>>> อ่านเพิ่มเติิมตามหัวข้อเลยนะคะ มีตัวอย่างให้ดูแล้วค่ะ

 6. Thirayu

  ถามว่ากรณีของผมคือ ขายสินค้าไปแล้วจ่ายภาษีไปแล้ว หลังจากนั้นลูกค้านำสินค้ามาคืนบางส่วนในสภาพสมบูรณ์ ผมคืนเงินให้ลูกค้าสำหรับสินค้าที่ส่งคืน. ในกรณีนี้ผมนำสินค้าตัวนั้นมาขายต่อแล้วออก VAT.ใหม่อีกครั้ง จะมีปัญหาภาษีซื้อ-ขายไหมครับ (ของผมประเภทซื้อมา-ขายไปครับ)

 7. พยุงศักดิ์ ลครทิพย์

  ขอบคุณสำหรับความรู้ด้านภาษีมากๆครับ เหมือนเจอแสงสว่างในความมืดเลย และขอรบกวนสอบถามเพิ่มอีกนิดนะครับ
  1. กรณีที่กิจการของเราเป็นผู้ซื้อได้ซื้อสินค้ามา 100 บาท แล้วทางผู้ขายไม่ได้บวกภาษีขายมาด้วย เมื่อเรานำสินค้านั้นมาขายโดยบวกกำไรเข้าไป20% ราคาขายจึงเป็น 120 บาท ไม่บวกภาษีขายเช่นกัน คำถามมีอยู่ว่าเราจะต้องเสียภาษีหรือไม่ ถ้าเสียเสียอย่างไร
  2. กรณีที่กิจการของเราเป็นผู้ซื้อได้ซื้อสินค้ามา 100 บาท แล้วทางผู้ขายบวกภาษีขายมาด้วย7% ราคาสินค้าที่ซื้อมาจึงเป็น 107 บาท แยกเป็นราคาสินค้า 100 บาท ภาษีซื้อ7 บาท เมื่อเรานำสินค้ามาขายการคิดภาษีขาย เรานำราคาสินค้าที่ซื้อมา(100)บวกกำไร20% แล้วจึงบวกภาษี7% (100+20%)+7%= 128.40 แยกเป็นราคาขาย 120บาท ภาษีขาย8.4บาท แล้วนำภาษีขายลบภาษีซื้อ 8.4-7=1.4 ไปกรอกในแบบฟอร์มใช่หรือไม่ครับ

  • Nittha

   ตอบในกรณีจดภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะคะ
   ต้องแยกก่อนว่า การกรอกภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีซื้อที่ใช้เครดิตภาษีขายได้ คือ เราจะต้องได้ต้นฉบับภาษีซื้อมาเท่านั้นค่ะ
   แต่ที่คุณพยุงถามมา คือการกำหนดราคาขาย ซึ่งไม่เกี่ยวกันนะคะ ในกรณีคำถาม
   ข้อ 1 เมื่อซื้อสินค้ามาในราคา 100 บาท (ไม่มีVAT) สามารถนำมาบันทึกต้นทุนได้ค่ะ แต่ไม่สามารถนำไปยื่นภาษีได้ แต่เมื่อเรานำสินค้านั้นมาขาย เราจะต้องออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อสินค้าของเราค่ะ
   และจะต้องยื่นภาษีขายด้วย ไม่เกี่ยวกับเราซื้อมามีVAT หรือไม่มีVAT นะคะ ยังไงก็ต้องยื่นภาษี เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ขอVAT จากร้านค้าที่ซื้อด้วยค่ะ
   2 กรณีนี้คือซื้อสินค้ามาแบบมีVAT ตัวเลขที่นำมาก่รอกคือตัวเลขจากช่อง ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เท่านั้นค่ะ ไม่เกี่ยวกับกำไรอันนั้นทำข้อมูลบัญชีของเราเองค่ะไว้ดูผลประกอบการ
   ตอบคำถามตัวเลขที่นำมากรอกคือ ซื้อมาก่อนVAT 100 VAT 7 บาท เอาตัวเลขนี้ไปคีย์ไว้ในEXCEL ตามตัวอย่างตารางที่ค่ะ
   ยอดขายก่อน VAT 120 VAT 14 บาท เอาตัวเลขนี้ไปคีย์ไว้ในEXCEL ตามตัวอย่างตารางที่ค่ะ
   พอสิ้นเดือนก็เอาตัวเลข VAT ที่คีย์ไว้นำยอด VAT ซื้อหักด้วย VATขาย ถ้า VAT ซื้อ น้อยกว่า ขาย = เสียภาษี เช่น 7 – 14 = 7 จะต้องเสียภาษี 7 บาท
   ถ้า VAT ซื้อ มากกว่า ขาย = ไม่ต้องเสียภาษี นำไปเครดิตหรือไปหักในเดือนถัดไป

 8. waraporn

  เพิ่งจดVATค่ะ ไม่ทราบเลยว่ารายจ่ายอะไรสามารถนำมาเป็นภาษีซื้อได้บ้าง รบกวนผู้รู้หน่อยนะคะ

 9. pimlaput

  กรณีเป็นบริษัทรับเหมาแรงงาน วางบิลไป 20,000(ภาษีขาย)
  จ่ายเงินเดือนพนักงานไป 10,000ตรงนี้จะถือว่าเป็นภาษีซื้อได้ไหมค่ะ

  • Nittha

   เงินเดือนไม่มีVATค่ะ แรงงานนี่จ้างแบบไหนคะ

   • Lavinia

    Sharp thnkiing! Thanks for the answer.

  • pimlaput

   เป็นรายวันค่ะแต่จะจ่ายเป็น วีคค่ะ

   • Nittha

    ค่าแรงรายวัน นำมารวมเป็นฐานเงินเดือนคิดประกันสังคม สิ้นเดือนยื่นประกันสังคมนะคะ

   • Nittha

    ตอบคุณ pimlaput กรณีเป็นบริษัทรับเหมาแรงงาน วางบิลถือเป็นรายได้ของบริษัท (ภาษีขาย) ส่วนคำถามจ่ายเงินเดือนพนักงานไป 10,000 ตรงนี้จะถือว่าเป็นภาษีซื้อได้ไหม ตอบว่าไม่ได้นะคะ ถามว่าแล้วภาษีซื้อล่ะ ภาษีซื้อที่ใช้ได้ เช่น ค่าวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน ,เครื่องมือเครื่องใช้, ค่าน้ำมันรถ (กระบะที่ใช้ในงานเท่านั้นค่ะ) เป็นต้น ภาษีขายที่นำส่งอย่าไปคิดมากค่ะ …

 10. หมึกม่วง ม่วงทุกหยด

  เพิ่งจด หจก.แต่ต้อง ยื่น ภพ30 ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

  • admin

   ยื่นแบบเปล่าไปค่ะ ดาวโหลดแบบ ภ.พ.30 แล้วกรอก 0.00 ลงไป หุ้นส่วนผู้จัดการลงนาม แล้วก็นำส่ง
   วันที่ 15/5/58

   • ธนภร

    พอดีไม่เข้าใจในการคำนวณ ภงด 94 ต้องเอายอดไหนมาคำนวณค่ะยอดทั้งที่เราเปิดvat หรือ ยอดตามหนังสือ หัก ณ ที่จ่ายค่ะ เพราะvatพึ่งเริ่มเปิดมาได้ 2 เดือน แต่มียอด หัก ณ ที่จ่ายตั้งแต่เดือน ม.ค. แล้วค่ะ คำนวณยังไงค่ะรบกวนด้วยค่ะ

    • isstep

     เอารายได้ก่อน VAT ของยอดตามหนังสือหัก ณ ที่จ่าย ของก่อนหน้า2เดือนที่เปิดVAT และ ยอดก่อน VAT ของบิลที่พึ่งเริ่มเปิดมา 2 เดือน
     >> วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี มีวิธีการคิดคำนวณง่ายๆ 2 วิธี ดังนี้ค่ะ
     วิธีที่1 คำนวณภาษีจากเงินได้สุทธิ โดยให้ผู้เสียภาษี
     สูตร นำเงินได้พึงประเมินมาตรา 40(5) – (8) ที่ได้รับตั้งแต่เดือนม.ค ถึง มิ.ย. ในปีภาษีนั้น หักด้วย ค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อน = เหลือเท่าใดถือเป็นเงินได้สุทธิ เสร็จแล้วให้คำนวณตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยเงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรกได้รับยกเว้นตามพ.ร.ฎ.(ฉบับที่470) พ.ศ. 2551
     = รายได้ก่อนภาษี – (ค่าใช้จ่าย+ค่าลดหย่อน) = เงินได้สุทธิ

     * ค่าใช้จ่าย สามารถหักได้จริงตามความจำเป็นและสมควร หรือ หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา ตามเงินได้พึงประเมินแต่ละประเภท อาทิ ให้เช่าบ้าน โรงเรือน สามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ในอัตราร้อยละ 30 หรือหากทำกิจการโรงสีข้าว สามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ถึงในอัตราร้อยละ 85 เป็นต้น
     ** ตัวอย่างรายการลดหย่อนต่างๆ เช่น
     – ผู้มีเงินได้ สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป หักค่าลดหย่อนได้ 15,000 บาท (ครึ่งหนึ่งของการเสียภาษีสิ้นปี)
     – ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และต้องไม่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีเกิน 30,000 บาท สามารถหักลดหย่อนบิดามารดาของผู้มีเงินได้คนละ 15,000 บาท หากบุตรหลายคนรับอุปการะบิดามารดา ให้บุตรที่มีแบบ ล.ย.03 เป็นผู้มีสิทธิหักลดหย่อน
     – เงินสมทบประกันสังคม หักได้ตามที่จ่ายจริง ตั้งแต่ม.ค –มิ.ย ในปีภาษี เป็นต้น
     วิธีที่2 คำนวณภาษีจากเงินได้พึง ประเมิน หากผู้เสียภาษีมีเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป ให้นำเงินได้พึงประเมินไปคูณด้วย 0.005 (0.5%)
     แม้จะมีวิธีการคำนวณ 2 วิธี แต่ไม่ใช่จะเลือกเสียจากวิธีไหนก็ได้นะคะ ผู้เสียภาษีต้องชำระภาษีจากยอดที่มากกว่า … ซะงั้นอะ (T_T) เว้นแต่คำนวณภาษีวิธีที่2 แล้วไม่เกิน 5,000 บาท ให้ชำระภาษีจากวิธีที่1

 11. Chutikarn

  สอบถามเรื่องการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ ในกรณีเป็นนิติบุคคล คือถ้าเรายังไม่ได้ใบกำกับภาษี เราจะบันทึกเป็นภาษีซื้อเลยได้ไหมคะ แล้วนำมายื่นได้ไหมคะ ในกรณีที่ยังไม่ได้ใบกำกับ

  แล้วในกรณีที่เราทำใบกำกับภาษีหาย เราสามารถใช้ตัวสำเนาที่ถ่ายเอกสารหรือใบแฟกซ์ นำมายื่นได้ไหมคะ

  • isstep

   กรณียังไม่ได้ใบกำกับภาษีต้นฉบับ ยังไม่ควรบันทึกเป็น ภาษีซื้อ ให้ บันทึกบัญชีเป็น ภาษีซื้อตั้งพัก
   และไม่ควรยื่นภาษี ภพ.30 ตามจนกว่าจะได้รับต้นฉบับค่ะ แต่ถ้าเกิดหายระหว่างนำส่ง ให้ทางเจ้าหนี้รับรองสำเนาใบกำกับภาษีนั้นให้แทนได้ค่ะ จึงจะสามารถนำใบกำกับภาษีใบนัี้นมาใช้ได้นะคะ

 12. ปรียา

  ขอคำแนะนำหน่อยคะ เรากำลังจะก่อตั้งบริษัทแบบไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อกินค่าคอมมิชั่นจากอสังหาฯ ถ้าโครงการให้ค่าคอมมาแล้วหักภาษีนะที่จ่าย เราควรทำบัญชีรายเดือนอย่างไรดีคะ แล้วเรื่องภาษีเราควรยื่นภาษีแบบไหน เราต้องเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัทหรือป่าวคะ เงินส่วนที่ได้จากค่าคอมเราต้องเอาเข้าบัญชีธนาคารมั้ยคะ ประสบการณ์ไม่มีเลยขอคำแนะนำหน่อยคะ
  ขอบพระคุณอย่างสูง

  • isstep

   ได้ค่ะ

 13. aoy

  ถ้ากรณีเดือนที่ผ่านมามียอดซื้อแต่ไม่มียอดขายหละคะ จะยื่นภาษีได้ไหม

  • isstep

   ต้องยื่นทุกเดือนนะคะ ถึงแม้ไม่มียอดขาย

 14. mameaw ka

  กรอกแบบ ภพ 30 ผิดช่องเดือน สค แล้วสรรพากรมีหนังสือเรียกพบจะต้องทำอย่างไร ปัญหาคือ
  แบบข้อ 6 ยอดซื้อ = 134,950
  แบบข้อ 7 ภาษีซื้อ = 134,950 กรอกแบบผิด ที่ถูกคือ 9,446.50
  แบบข้อ 9 ภาษีที่ชำระเกิน =9,446.50
  แบบข้อ 10 คือยอดยกมาของเดือนที่แล้ว+ข้อ 9 ถูกต้องค่ะ
  อยากรบกวนขอความเหน็ในการยื่นแบบปรับปรุงจะต้องทำอย่างไร และโดนเบี้ยปรับอะไรหรือค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • isstep

   ขอดูแบบที่บอกว่ายื่นผิดได้หรือเปล่าคะ

  • isstep

   ปรับปรุงแบบ
   1. กรอกแบบ ภ.พ.30 ที่ถูกต้อง เข้าไปใหม่
   2. เสียเบี้ยปรับภาษีที่เรายังไม่ชำระ
   3. ไม่ต้องเสียค่าปรับแบบภาษี 500 บาท เพราะถือว่าได้ยื่นแบบแล้ว
   4. เสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
   หลังจากวันที่ถึงกำหนดต้องยื่น 
   1-15 วัน คิดเบี้ยปรับ 2% ของภาษีที่ต้องชำระ
   16-30 วัน คิดเบี้ยปรับ 5% ของภาษีที่ต้องชำระ
   31-60 วัน คิดเบี้ยปรับ 10% ของภาษีที่ต้องชำระ
   60 วันขึ้นไป  คิดเบี้ยปรับ 20% ของภาษีที่ต้องชำระ

 15. malida faktong

  จะสอบถามหน่อยคะ กรณีเปิดบริษัทไหม ช่วงแรกก็มีแค่ซื้ออุปกรณ์ ก่อสร้างบริษัท ไม่มีการขาย ทางบริษัทไม่ได้เสียภาษีเลย เป็นแบบนี้ต้องเสียค่าปรับหรือป่าวคะ พอร้านเปิด ช่วงพค 58 ก็ขายสินค้า แต่ไม่เคยนำส่งภาษี แบบนี้ต้องทำยังไงคะ ขอคำปรึกษาหน่อยคะ

  • isstep

   จดVAT ต้องยื่น ภ.พ.30 ทุกเดือนนะคะ ถ้าไม่มียอดซื้อ-ขาย ก็ต้องยื่นแบบเปล่าค่ะ ตอนนี้ที่ทำได้ก็คือต้องไปยื่นแบบย้อนหลังค่ะ แล้วก็เริ่มใหม่ ยื่นทุกเดือนตามปฏิทินภาษีเลย

 16. Pui

  สอบถามหน่อยค่ะ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เป็นทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย ปกติยื่น ภพ.30 รายได้ต่อปีไม่ถึง 400,000 บาท/ปี ปกติยื่น ภพ.30 อยู่แล้วค่ะ แต่ได้ยินมาว่ารายได้ไม่ถึงหนึ่งล้านแปด ไม่ต้องเสีย ภพ.30 หรือคะ ถ้าไม่ต้องเสียอย่างนี้เราจะทำอย่างไรคะ เพราะยื่นมาทุกเดือน เหมือนเสียภาษีซับซ้อน กับ 90,91 คะ
  รบกวนช่วยตอบคำตอบหน่อยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  • isstep

   พูดถึงในกรณีคนที่รายได้ถึงที่ยังไม่จดทะเบียนฯ ค่ะ แต่ในกรณีของคุณPui คือเมื่อแรกดำเนินกิจการ ก็จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ก็เพื่อความน่าเชื่อถือของลูกค้าและประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ ในกรณีของเรา ก็ยื่น ภพ.30 ตามปกติค่ะ ถูกต้องแล้ว

 17. koy

  เป็นบุคคลจดภาษี ยื่น ภพ.30 ทุกเดือน แต่ภาษีขายจะเยอะกว่าภาษีซื้อ เพราะประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ภาษีซื้อจะไม่ค่อยได้ เพราะส่วนมากจะเป็นค่าแรงจ้างเหมาบุคคลทำงาน อยากทราบว่าจะมีวิธีไหนที่ช่วยให้เสียภาษีมูลค่าเพื่มน้อยลงบ้างคะ เพราะไม่ค่อยมีภาษีซื้อเลยอ่ะคะ มีอะไรแนะนำมั้ยคะ

  • isstep

   – ต้องพยายามซื้อของจากร้านที่จดVAT นะคะ เพื่อลดภาระ
   – ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ต้องทำใจค่ะ เพราะส่วนใหญ่จะไม่มีVATซื้อ
   – อีกวิธีก็คือ ต้องทำต้นทุนงานก่อน แล้วประมาณภาษีซื้อ และเฉลี่ยให้ผู้รับเหมาร่วมรับผิดชอบด้วย

 18. Da

  เพิ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ 1 เดือน
  วันที่ 15 นี้ต้องทำภพ.30 ส่ง แต่ก่อนหน้านี้ซื้ออุปกรณ์สำนักงานกับร้านที่จดทะเบียนการค้า แต่ไม่มีใบกำกับภาษีให้ เป็นบิลเงินสดที่เป็นชื่อร้านค้า
  ส่วนอุปกรณ์ต่างๆซื้อก่อนจะได้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี แบบนี้ต้องยื่นหรือเปล่าค่ะ ที่มีใบกับกำภาษีตัวจริงมาให้ มีแค่ค่าน้ำมัน อันนี้ยื่นภาษีซื้อได้หรือเปล่าค่ะ? แล้วเวลากรอกใบภพ.30. ต้องเอาใบกำกับตัวจริงส่งไปด้วยหรือเปล่าค่ะ

 19. saranya

  ยื่นภาษีซื้อสูงกว่ายอดซื้อจริงต้องทำอย่างไร

  • isstep

   ต้องยื่นแบบ ภพ.30 ใหม่ กลายเป็นยื่นภาษีขายแทน หมายถึง ยอดที่ต่างต้องคืนสรรพากรกลายเป็นภาษีขาย พร้อมจ่ายเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

 20. Wan

  สอบถามคะ อยากทราบวิธีคำนวณและกรอกแบบยื่นภาษีซื้อไว้เกินคะ (ยื่นแบบปกติตามกำหนดเวลาคะ ยื่นเพิ่มเติมวันที่ 29/4/59) สรรพากรคำนวณแบบให้เสียเงินไป 70.29 บาทแบบนี้คือไม่เสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มหรือเปล่าคะ
  ภ.พ.30 ถูกต้อง
  ภาษีขาย 32,849.25 32,849.25 ขายถูก
  ภาษีซื้อ 35,522.15 35,451.86 ซื้อเกิน
  ต้องชำระ (2,672.90) (2,602.61) คลาดเคลื่อน
  ชำระเกินยกมา
  (422,496.47) (422,496.47) –
  ชำระเกินสุทธิ
  (425,169.37) (425099.08)

  • Wan

   แล้วแบบภ.พ.30 เดือนถัดมายอดภาษีชำระเกินยกมาต้องเป็นเท่าไหร่คะ

 21. Ukt

  สอบถามค่ะ กรณีโดนภาษี vat ย้อนหลังแต่มีใบกำกับภาษีซื้อที่ถูกหักไว้ สามารถนำมาหักลบกับ vat ที่ต้องเสียได้รึปล่าวคะ

  • isstep

   ใบกำกับภาษีซื้อที่ถูกหักไว้ หมายถึง ใบหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือเปล่าคะ แล้วที่โดน vat ย้อนหลังแต่ไม่ได้จด vat คืออะไรคะ

   • Ukt

    ใบกำกับภาษีคือใบที่ออกโดยร้านที่ไปซื้อสินค้ามาขายค่ะมีการหักภาษีไว้ 7 %แล้ว
    โดน vat ย้อนหลังคือ ยอดขายเกินล้านแปดแต่ไม่เคยจด vat ไว้ ทำให้ถูกเรียกจ่ายย้อนหลังพร้อมค่าปรับ
    กรณีนี้เราสามารถเอาใบกำกับภาษีซื้อที่เรามีไปยื่นเพื่อขอลดหย่อนได้มั้ยคับ

 22. UKT

  สอบถามค่ะ โดนภาษี vat ย้อนหลัง แต่มีใบกำกับภาษีซื้อ สามารถเอามาลดหย่อนได้มั้ยคะ กรณีที่ยังไม่ได้ยื่นจด vat ค่ะ

 23. pik

  ขอสอบถามค่ะ โดนเรียกเก็บ VAT ย้อนหลัง
  คือเปฺ้นกิจการห้องพักให้เช่า ไม่เคยจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมาก่อน แต่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท จึงมีจดหมายเรียกจากสรรพากร
  อยากทราบว่า
  1.ถ้าสมมุติ ยอดขาย 2 ล้านบาท ต้องเสีย VAT จากยอด 2 ล้าน แต่เสียเบี้ยปรับแค่ส่วน 2 แสนบาทที่เกินถูกต้องไหมคะ
  ขอทราบวิธีคำนวณภาษี และเบี้ยปรับ
  2.ไม่เคยเรียกเก็บ VAT จาดลูกค้า แบบนี้เราต้องออกแทนไปใช่ไหมคะ
  3. ต้องยื่นโดยใช้แบบฟอร์ม ภ.พ. 30 ตามรูปด้านบนใช่ไหม
  ขอบคุณค่ะ

  • Nittha Pantuseema (Admin)

   1. นับจากวันที่ตรวจพบ สอบถามยอดเงินที่ตั้องยื่นจาก สรรพากรพื้นที่ค่ะ (มีหนังสือแจ้งหรือไม่คะ)
   2. กรอกแบบ ภ.พ.30
   3. เสียเบี้ยปรับภาษีที่เรายังไม่ชำระ
   4. เสียค่าปรับแบบภาษี 500 บาท
   5. เสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
   นับจากวันที่กำหนดต้องยื่นภาษี 
   1-15 วัน คิดเบี้ยปรับ 2% ของภาษีที่ต้องชำระ
   16-30 วัน คิดเบี้ยปรับ 5% ของภาษีที่ต้องชำระ
   31-60 วัน คิดเบี้ยปรับ 10% ของภาษีที่ต้องชำระ
   60 วันขึ้นไป  คิดเบี้ยปรับ 20% ของภาษีที่ต้องชำระ

   2. ไม่ออกย้อนหลัง ให้เริ่มออกVATให้ลูกค้า เมื่อเราได้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) และ คำขอแจ้งขอใช้สิทธิเพื่อจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01.1) แล้วค่ะ
   3. ถูกต้องค่ะ (ถามยอดที่ต้องยื่นจากสรรพากรพื้นที่ทีมที่ตรวจกิจการของเรานะคะ)
   ลองสอบถามเรื่องขอผ่อนชำระนะคะ
   สู้สู้ เป็นกำลังใจให้ค่ะ

 24. Satiya

  ขอสอบถามค่ะ จดทะเบียนเป็นบริษัท แต่ยังไม่ได้ จด ภพ 30 ทีนี้จะไปจดค่ะ แต่มียอดขายมาตั้งแต่ 3 เดือนก่อน ถ้าวันนี้เราเข้าระบบ เราจะเริ่มยื่น เดือนปัจจุบันที่เราไปจดใช่หรือไม่ คะ. ต้องยื่นย้อนหลังมั้ยคะ
  – ถ้าไม่มีภาษีซื้อเลยทำไงคะ เพราะบริษัทผู้ผลิตเข้าไม่จดแวทค่ะ เราต้องตำนวณอย่างไรคะ ถ้าสมมติเรามียอดขาย 30000

 25. Satiya

  ขอสอบถามค่ะ กรณีที่เรายังไม่จดแวท แต่จะเริ่มจดแวทเดือนนี้ แต่มียอดขายมาแล้ว 3 เดือน เวลายื่นต้องยื่นย้อนหลังมั้ยคะ หรือยื่นเดือนปัจจุบัน
  และ กรณีที่ไม่มีภาษีขาย เราต้องทำอย่างไรคะ เช่นยอดขาย 300000 อย่างนี้อ่ะค่ะ

 26. กฤษณะ มังษะชาติ

  ประกันชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีแบบ ภ.พ.30ได้ไหมครับ ขอบคุณครับ

  • Nittha Pantuseema (Admin)

   นำไปลดหย่อน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะ

 27. หสม. อดัมคอนสตรัคชั่นแอนด์ซัพพลาย

  ยื่นแบบ 0 สองปี ผ่านมาแล้ว ปลายปี 2557 -2559 ยังต้องยื่นแบบอีกหรือไม่….ตอนนี้ไม่สามารถยื่นแบบผ่านเน็ท

  • Nittha Pantuseema (Admin)

   ยื่นต่อไปจนกว่าจะทำเรื่องยกเลิกกิจการค่ะ

 28. นุ้ย

  ขอสอบถามค่ะ
  1.ถ้าเราจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วซื้อสินค้าจากผู้ผลิตที่ไม่ได้จดมูลค่าเพิ่ม (โรงงาน) เพราะทางโรงงานแจ้งว่าไม่มี vat เราสามารถนำสินค้ามาออกvat ขายได้หรือไม่ค่ะ กรณีซื้อ ครั้งละประมาณ 4-5หมื่นบาท
  2. จะvat ในนามบุคตคธรรมดา ทุกเดือนต้องส่งรายงานภาษ๊ซื้อ ขาย ภายใน วันที่15 เดือนถัดไป
  กลางปี ยื่น ภงด 94 สิ้นปี ยื่น 90 เท่านี้ใช่มั้ยค่ะ มีอะไรต้องยื่นอีกมั้ยค่ะ

  • Nittha Pantuseema (Admin)

   1. เราจดทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม สินค้าหรือบริการที่ขาย เรามีหน้าที่ต้องยื่นภาษีค่ะ ดังนั้นเราต้องออก vatขายอยู่แล้วค่ะ
   2. ความจริง การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่จำกัดว่า รายได้ จะเป็นเท่าใด หากเกิน 1.8 ล้าน ควรจดทะเบียน แต่มันก็ทำให้ เรายุ่ง เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

   ทีนี้ มาว่ากันที่ แบบฟอร์ม ที่ต้องใช้ ในแต่ละเดือน
   1. แบบ ภพ.30 สำหรับสรุปรายงานภาษี ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
   2. แบบ ภงด.3 สำหรับรายงาน การหักภาษี ณ.ที่จ่าย ที่เราต้องหักไว้ จากผู้รับจ้างทำงานให้เรา ไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
   3. แบบ ภงด.94 สำหรับการยื่นภาษี กลางปี ไม่เกิน 30 กันยายน ของปีนั้นๆ
   4. แบบ ภงด.90 สำหรับ สรุปรายได้ ในแต่ละปี ไม่เกิน 30 มีนาคม ปีถัดไป

   สำหรับ รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ไม่ต้องแนบ ตอนยื่นแบบ แต่ให้ทำ สรุป ในแต่ละเดือนไว้ แล้วนำรายการ ไปกรอกใน แบบ ภพ.30 ที่จะยื่น
   สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่างๆ ได้จาก เวบ กรมสรรพากร

   http://www.rd.go.th/publish/6225.0.html

   หรือ จะยื่นผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต ก็มีให้ สมัครใช้บริการ ในเวบเช่นกัน

   ต่อข้อสงสัย เรื่อง ใบกำกับภาษี ที่จะใช้เป็น ภาษีซื้อ

   คุณ สามารถใช้ ใบกำกับภาษี ทุกรายการ ที่มี ชื่อ – ที่อยู่ ของ ผู้ซื้อ ตรงตาม ใบแสดงการจดทะเบียน ( ภพ. 20 )

 29. Suppaporn

  อยากทราบว่า ถ้าธุรกิจของเราให้บริการแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินจากลูกค้า(เงินเชื่อ) จะสามารถเก็บเงินจากลูกค้าได้ในเดือนถัดไป กรณีนี้เราต้องลงภาษีขายที่จะส่งสรรพากรในเดือนที่ให้บริการหรือเดือนที่ได้รับเงินคะ ขอบคุณค่ะ

 30. Ti

  รบกวนสอบถามค่ะ
  จัดตั้งบริษัทมาตั้งแต่ ธันวา 59 ไม่ได้จด VAT และไม่มีการดำเนินกิจการใดๆ ในช่วงที่ผ่านมา จะต้องยื่นอะไรส่งสรรพากรบ้างคะ
  ขอบคุณค่ะ

 31. Oilly

  สอบถามคะ มีบิลภาษีซื้อ มากกว่าบิลภาษีขาย เราสามารถเก็บบิลภาษีซื้อไว้ใช้ในเดือนถัดไปได้ไหมคะ หรือต้องปฎิบัติอย่างไร แนะนำด้วยคะ

  • Nittha Pantuseema (Admin)

   ใช่ค่ะ ถ้าซื้อมากกว่าขายให้ กดติ๊กเครื่องหมาย / ที่ข้อ 12 แล้วยื่นแบบปกติค่ะ

 32. ืืืณัฐชา

  รบกวนสอบถามเรื่อง รายงานภาษีขาย ถ้าลูกค้าไม่เอา vat เราต้องลงในบัญชีรายงานภาษีขายว่าอย่างไงค่ะ ไม่เคยทำเกี๋ยวกับ บัญชีเลย ค่ะ ตอนนี้ก็ศึกษาจาก เวปของแอดมิน อยู่ แต่ไม่่เข้าใจ ตรงข้อนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • Nittha Pantuseema (Admin)

   เราเป็นผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าที่ยื่นภาษีตามกฏหมายค่ะ ถึงลูกค้าไม่เอาVAT เราก็จะต้องยื่นภาษีโดยให้รวมภาษีในยอดที่ขายค่ะ
   เช่น ขาย 100 บาท เราก็จะต้องออกภาษีขาย(เก็บเข้าแฟ้มไม่ต้องให้ลูกค้า) = ก่อนVAT 93.46 VAT 6.54 บาท

 33. su

  ขอสอบถามค่ะ
  ภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อต้องชำระส่วนต่างใช่มั้ยค่ะ
  แต่ส่วนต่างนั้นเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ลูกค้าไม่สามารถชำระด้วยยอดเงินเต็มจำวนนั้นได้ ขอชำระเพียง 3,000 บาท ต้องลดยอดขายอย่างไรค่ะ

  • Nittha Pantuseema (Admin)

   ออกบิลที่ 3,000.- ยื่นรายได้ตามจริงค่ะ (รวมVAT หรือยังคะ)

 34. nuchrudee

  รบกวนสอบถามกรณีที่ภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย เราต้องยื่นแบบภาษีภพ. 30 กับสรรพากรหรือไม่หรือแค่ (ไม่ได้ขอคืนภาษี แต่ยกยอดเครดิตภาษีในเดือนถัดไป)

  • Nittha Pantuseema (Admin)

   แบบ ภพ.30 ต้องยื่นทุกเดือนค่ะ ภาษีซี้อมากกว่า ให้ติ๊กช่อง 12. ชำระเกิน

 35. สุทธิดา

  ถ้าหากจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และเข้าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และจดจัดตั้ง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
  และยังไม่มีรายได้ ใด ๆ คำถามดังนี้ค่ะ
  1.เราจะต้องยื่น ภพ. 30 กับสรรพากร วันใหน
  2.ค่าใช้จ่ายก่อนการจัดตั้ง ที่ไม่มีบิล VAT ต้องทำยังไง

  • Nittha Pantuseema (Admin)

   1. ยื่น วันที่ 15 ของเดือนถัดไป มีผลมาตั้งแต่ 15มิ.ย.,15 ก.ค.,15 ส.ค.61 ถึงไม่มียอดก็ต้องยืนแบบเปล่าค่ะ
   2. บันทึกค่าใช้จ่ายปกติค่ะ

 36. ธราวัลย์ มาโฮง

  สวัสดีคะ สอบถามหน่อย
  พอดีเดือนที่แล้วยื่นภพ.30 ไป ลืมติ๊กช่อง 12. ชำระเกิน
  เดือนนี้เราสามารถนำมายอดภาษีที่รำระเกินมาใช้ได้หรือเปล่าคะ

  • Nittha Pantuseema (Admin)

   ถ้ากรอกแบบครบ หมายถึงเรากรอกตัวเลขจำนวนที่ชำระเกินแล้ว ก็นำไปใช้เดือนถัดไปแล้วค่ะ

   แต่ถ้าไม่ได้กรอกตัวเลขจำนวนที่ชำระเกิน ก็หมดสิทธิ์นำไปใช้เดือนถัดไปค่ะ

 37. Welly

  สอบถามค่ะ ถ้าซื้อมาแบบมี Vat 7% ซื้อในนามบุคคลซึ่งยังไม่ได้จดแวท แล้วเราจะขายแบบมีแวทให้ลูกค้า ได้ไหมคะ แล้วลูกค้าจะสามารถยื่นแวทได้ไหม จะมีปัญหาอะไรกับลูกคาในการยื่นสรรพภากรไหมคะ

  • Nittha Pantuseema (Admin)

   ขายแบบมีvatไม่ได้ค่ะ เราต้องเป็นผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงจะออกvat ให้ลูกค้าได้ค่ะ

 38. จิรภา

  อยากทราบว่ารายได้รวมที่ต้องกรอกใน ภ.พ.30 ของแต่ละเดือนที่ต้องกรอกลงไปคือ เราจะเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไรค่ะ ในเมื่อต้องนำส่งทุกวันที่15ของเดือน ตอนนี้ดิฉันกรอกลงไปคือรายได้ตั้งแต่(สมมุติ)15กค-15สค รวมมีรายได้เท่าไรก็เอาไปกรอกเลยถูกต้องไหมค่ะ ดิฉันเข้าใจถูกไหม เพราะว่าถ้ามีรายได้เกิดขึ้นในวันที่16สค ก็ต้องไปกรอกในเดือนถัดไปใช้ไหมค่ะ. ไม่ทราบว่าถูกหรือผิดค่ะ

  • Nittha Pantuseema (Admin)

   ยอดซื้อ-ขาย สินค้าและบริการ ของ วันที่ 1-31 มกราคม นำส่งภาษีภายใน วันที่ 15 กุมภาพันธ์
   ยอดซื้อ-ขาย สินค้าและบริการ ของ วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ นำส่งภาษีภายใน วันที่ 15 มีนาคม
   ยอดซื้อ-ขาย สินค้าและบริการ ของ วันที่ 1-31 มีนาคม นำส่งภาษีภายใน วันที่ 15 เมษายน

   ***แบบนี้ค่ะ พอจะอธิบายได้เข้าใจหรือเปล่าคะ

 39. walaporn

  สอบถามค่ะ ทางบริษัทเรายื่นภาษีซื้อเมื่อเดือน กรกฎาคม แต่อีกบริษัท ไม่ได้ยื่นภาษีขาย ถึงเดือนกันยายนพึ่งรู้ว่าอีกฝ่ายไม่ได้ยื่น มีทางแก้ไขอย่างไรค่ะ

  • Nittha Pantuseema (Admin)

   อีกบริษัทที่ออกภาษีขาย ยื่นเพิ่มเติมค่ะ

 40. เอ๋

  รบกวนสอบถามค่ะ หากบริษัทเปิดใบกำกับภาษีให้ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ ยังไม่ได้จดทะเบียน Vat ต่อมาลูกค้ามีรายได้ในปีเกิน 1.8 ล้านบาท แต่ไม่ยอมไปจดทะเบียนภาษี บริษัทจะมีผลทางภาษีด้วยหรือไม่ค่ะ (บิลที่ทางบริษัทเปิดขายให้ลูกค้านั้น ในปีรวมกันไม่ถึง 1.8 ล้าน)

  • Nittha Pantuseema (Admin)

   ถ้าบริษัทคุณเอ๋ ได้จดทะเบียนVATแล้ว เปิดบิลVAT ถูกต้องแล้วค่ะ

  • Nittha Pantuseema (Admin)

   ถ้าเราจดทะเบียนvat เราต้องเปิดใบกำกับภาษีให้ลูกค้าทุกคน ไม่ว่าจะจดทำเบียนหรือไม่จดทะเบียนvat นะคะ
   ไม่มีผลค่ะ

 41. Noii

  มีเงินได้จากการรับเหมา เกิน1.8ล้าน (1.85ล้าน) เมื่อ 18ก.ย.61
  รบกวนสอบถามดังนี้ค่ะ
  1.เราต้องภาษีจดมูลค่าเพิ่ม ภายใน30วัน นับจากวันที่ 18ก.ย.61 ใช่ไหมค่ะ
  2.ส่วนที่เราต้องยื่นเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม คือยอดที่เกิน1.8ล้าน ในเคสนี้คือ50,000บาท ใช่ไหมค่ะ
  3.ถ้าเราไปจดภาษีมูลค่าเพิ่มในวันที่ 10ต.ค.61 เราต้องไปยื่นแบบชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ในวันไหนค่ะ และหากเกินกำหนด มีเบี้ยปรับอย่างไรค่ะ
  4.ในกรณีรับเหมา ถ้ามีรายรับเป็น 0 เราจะยื่นทางอินเตอร์เน็ต มีเอกสารอะไรที่ต้องยื่นบ้างค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ

 42. JK

  สอบถามหน่อยค่ะ กรณีเป็นร้านแอร์ ค่าล้างแอร์+ค่าซ่อม ต่างๆออกเป็นบิลเงินสด ไมีมีบวกVAT ต้องลงเป็นภาษีขายใช่มั้ยคะ

  • Nittha Pantuseema (Admin)

   1. ได้จดVATหรือไม่คะ?
   2. ถ้าจดvat ยื่นภาษี (รายได้*100/107)
   3. ถ้าไม่จดvat ยื่นภาษีรายได้ตอนสิ้นปีค่ะ

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *