วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม (May day)

วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม (May day)

1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ  วันกรรมกรสากล  ถือเป็นวันหยุดตามประเพณีประจำปี เป็นวันหยุดแรงงานของสากล (May day)  เป็นวันที่ระลึกถึงแรงงานไทย  เป็นวันที่พี่น้องผู้ใช้แรงงานรอคอย  เพราะทุกๆ ปี  จะมีการจัดงานมหกรรมฟรีคอนเสิร์ตเฉลิมฉลอง ให้ไปเที่ยวชมฟรี ตลอดงาน   ว่าแต่ทำไมต้องเป็นวันที่ 1 พฤษภาคม   ของทุกปีนะ

เริ่มจากในสมัยก่อนประเทศแถบยุโรป ได้ถือเอาวันเมย์เดย์  เป็นวันเริ่มต้นฤดูใหม่ของผู้ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม  จะมีพิธีเฉลิมฉลองและบวงสรวงขอพรให้ปลูกพืชได้ผลผลิตดี  แม้กระทั่งประเทศทางตอนเหนือของยุโรปมีการจัดงานรอบกองไฟ และมีการสืบทอดต่อๆ กันมาจนถึงปัจจุบัน         จากเดิมกำหนดให้เป็นเพียงวันหยุดพักผ่อนประจำปีของเกษตรกร  ต่อมาประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศกำหนดเป็นวันหยุดตามประเพณีทั่วไป

mayday fam.

                สำหรับในประเทศไทย

พ.ศ. 2475  มีการจัดการบริหารแรงงานขึ้น  รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติจัดหางานประจำท้องถิ่น

พ.ศ.2477   เริ่มมีการจัดตั้งกองกรรมกรขึ้นมา ทำหน้าที่จัดหาแรงงานและศึกษาภาวะความเป็นอยู่ของคนงาน

พ.ศ.2499   รัฐบาลได้ขยายกิจการด้านแรงงานสัมพันธ์มากขึ้น

พ.ศ.2508   ได้มีการจัดตั้งกรมแรงงาน  และมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกำหนดวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน

ปัจจุบันผู้ใช้แรงงาน อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน

mayday..1

หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                    

  1. จัดหางาน ด้วยความช่วยเหลือคนว่างงานให้มีงานทำ  ช่วยเหลือนายจ้างให้มีคุณภาพในการทำงาน รวบรวมเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการทำงาน แหล่งงาน  ภาวะตลาดแรงงาน
  2. งานแนะแนวอาชีพ  ให้คำปรึกษาแก่เยาวชนและผู้ประสงค์จะทำงาน  เพื่อให้สามารถเลือกแนวทางการประกอบอาชีพเหมาะสมตามความถนัด ความสามารถทางร่างกาย คุณสมบัติ บุคลิกภาพ และความเหมาเหมาะสมต่อความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ
  3. การพัฒนาแรงงาน  ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแก่คนงานและเยาวชนที่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อ  เช่น จัดโรงเรียนฝึกหัดอาชีพ อบรมอาชีพระยะสั้นวิธีเร่งรัด
  4. งานคุ้มครองแรงงาน  วางหลักการ วิธีการเกี่ยวกับชั่วโมงทำงาน  วันหยุดงาน  ตลอดจนการจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ
  5. งานแรงงานสัมพันธ์ทำการส่งเสริมและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง  ขจัดข้อขัดแย้งโดย ประสานให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันถึงลักษณะและสภาพปัญหา หาวิธีการที่เหมาะสมที่จะช่วยขจัดความเข้าใจผิด

ด้านผู้ใช้แรงงาน (กรรมกร)

                        ได้จัดตั้งกลุ่มสหภาพแรงงาน และรวมกันตั้งสภาองค์การลูกจ้างขึ้น  โดยทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิให้กับผู้ใช้แรงงาน  ปัจจุบันมีอยู่  3  สภา  คือ

1.สภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย

2.สภาองค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทย

3.สภาองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย

ส่วนประเทศที่มีการส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงานดีที่สุดคือ สิงคโปร์  มีการวิจัยและพัฒนา เพิ่มศักยภาพยกระดับฝีมือแรงงานสม่ำเสมอทำให้ผลผลิตออกมามีคุณภาพ  โดยเฉพาะด้านอิเล็คทรอนิคส์  เพราะผู้นำมีวิสัยทัศน์ และการคอรัปชั่นในประเทศน้อย

แรงงานไทยวันนี้   เหตุผลหนึ่งที่นักลงทุนมีความมั่นใจและตั้งฐานผลิตในประเทศไทย  ผู้ใช้แรงงานเป็นปัจจัยสำคัญ คนไทยมีฝีมือดี มีน้ำใจ มีความมุ่งมั่นในงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี  ถ้าระบบแรงงานมีความมั่นคงนั่นย่อมส่งผลต่อความมั่นคงของครอบครัวของผู้ใช้แรงงาน และส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศได้   วันนี้ในฐานะผู้ใช้แรงงานคนหนึ่งอยากให้รัฐบาลมีการส่งเสริมให้มีการยกระดับฝีมือแรงงาน  ถ้าแข่งขันด้านต้นทุนค่าแรง  เราไม่สามารถสู้ประเทศเพื่อนบ้านได้ เพราะค่าแรงเขาถูกกว่ามาก  สิ่งที่ทำได้คือต้องยกระดับขีดความสามารถของแรงงานไทย  ยกระดับการผลิตโดยเน้นคุณภาพ   มั่นใจแรงงานไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *