Comments
 1. สุนันท์

  ขอรบกวนสอบถามค่ะ
  กรณีที่ในปี56 วันที่บันทึกเครื่องใช้สำนักงานเป็นสินทรัพย์ คือ17/10/56 แต่ทางสนง.บัญชีปิดงบการเงิน คำนวณค่าเสื่อมราค่าของสินทรัพย์นี้ผิด 17/01/56 ต้องปรับปรุงรายการอย่างไรบ้างค่ะ เพราะปี 56ปิดงบและยื่นกรมพัฒฯไปแล้วค่ะ

  • Nittha

   ปรับปรุงรายการ
   คำนวณค่าเสื่อมราคา ตั้งแต่วันที่ 17/1/56 – 16/10/56 แล้วนำยอดไปปรับปรุงรายการในปี 2557 ต้องไปลดค่าเสื่อมราคาที่บันทึกผิด ปรับปรุงค่าใช้จ่ายคำนวณเกินเป็นรายได้ทางบัญชี 1 มกราคม 2557
   บันทึกบัญชี
   เดบิต ค่าเสื่อราคาสะสม xx
   เครดิต รายได้อื่นๆ xx

 2. moj9

  ถ้ามีการคำนวนค่าเสื่อมราคาผิดจาก 5 ปีเป็น 20 ปี และมาผ่านเป็นเวลา 4ปี 6 เดือนแล้ว หากต้องปรับปรุงให้ถูกต้องในปีปัจจุบัน ต้องทำอย่างไรคะ

  • Nittha

   ปรับปรุงรายการให้ถูกต้องค่ะ เอาต ัวเลขจากตารางที่คำนวนใหม่ ด้วยยอดเงินที่คิดเกิน
   เดบิต ค่าเสื่อราคาสะสม xx
   เครดิต รายได้อื่นๆ xx

 3. นิศากร

  รบกวนถามว่าค่าลิขสิทธิ์ ทรูคอฟฟี่ ซ์้อมาเพื่อเป็นเจ้าของร้านทรูคอฟฟี่ ประมาณ 5.5 แสน คิดค่าเสื่อมราคาอย่างไรค่ะ ขอบคุณค่ะ

 4. boat3taob

  ขอไฟล์ด้วยได้ไหมครับ boat3taob@hotmail.com

 5. mai

  ในกรณีขายสินทรัพย์ให้บุคลลภายนอก เราบันทึกบัญชียังงัย และขายในราคาไหน ในกรณี ไม่มีโปรแกรมบัญชีช่วยคำนวน ต้องคำนวนค่าเสื่อมอย่างไร อย่างเช่น ซื้อโต๊ะมาวัน 1/1/58 แต่ขายออกไปวันที่ 15/12/58 ต้องคิดยังงัย

 6. jo

  รบกวนสอบถามครับ “เรื่องการหักค่าเสื่อม”
  มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ
  [พ.ร.ฎ.ฉบับที่ 604 ออกตามมติ ค.ร.ม. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558]
  สิทธิประโยชน์ หักค่าเสื่อมราคาได้ 2 เท่า สำหรับรำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน ต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยำยออก หรือทำให้ดีขึ้น แต่ไม่ใช่กำรซ่อมแซมให้คงสภำพเดิม ในทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกำรได้แก่ เครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยำนพำหนะ และอำคำรถำวร (ไม่รวมที่ดินและอำคำรถำวรที่ใช้เพื่อกำรอยู่อำศัย) ที่จ่ำยไปตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 58 ถึง วันที่ 31 ธ.ค. 59
  กฎหมำยใหม่
  (1) หักค่ำสึกหรอและค่ำเสื่อมรำคำ
  พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527
  (2) หักรำยจ่ำยเพิ่มเติมอีก 1 เท่ำ
  ตำมที่จ่ำยจริง
  พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559 และ
  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 266)
  กิจการจะใช้สิทธิหักรายจ่ายอีก 1 เท่าตามกฎหมายใหม่ได้
  ระยะเวลาและหลักฐานการจ่ายเงิน ต้องจ่ายเงินไประหว่างวันที่ 3 พ.ย. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559 และมีหลักฐานการจ่ายเงินเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี เอกสารอื่นใดที่แสดงการจ่ายเงิน (เช่น เช็คหรือหลักฐานแสดงการโอนเงิน)

  คือ ในกรณีซื้อสินทรัพย์ ( เครื่องจักร ) มากำหนดส่งมอบพร้อมวางบิล 20 ธันวาคม 2559 และ Due กำหนดชำระเงิน 30 วัน คือวันที่่ชำระเงิน 20 มกราคา 2560

  อยากถามว่ากรณีนี้ สามารถหัก รายจ่ายได้เป็นจานวน 2 เท่าตามจานวนที่จ่ายจริง ได่หรือไม่ครับ

  • Nittha Pantuseema (Admin)

   ถ้าใบกำกับภาษีฯ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้ค่ะ

 7. สุภาพร

  รบกวนสอบถามเกี่ยวกับการคืนสินค้า ประเภทสินค้าฮาร์ดแวร์ เช่า อุปกรณ์ประปา
  เราซื้อสินค้าจาก ซัพฯ มาได้ประมาณ 1 ปี แต่มีสินค้าบางตัวที่ขายไม่ได้เลย เราแจ้งทางซัพฯขอคืนสินค้ารายการดังกล่าว ทางซัพฯ แจ้งว่าถ้าหากคืนสินค้าจะมีการหักค่าเสื่อมราคา
  ทางเราเลยอยากทราบว่า หักได้มัย และถ้าหักได้ จะหักได้กี่เปอร์เซ็นของราคาสินค้านั้นๆ

 8. สุภาพร

  รบกวนสอบถามเกี่ยวกับการคืนสินค้า ประเภทสินค้าฮาร์ดแวร์ เช่า อุปกรณ์ประปา
  เราซื้อสินค้าจาก ซัพฯ มาได้ประมาณ 1 ปี แต่มีสินค้าบางตัวที่ขายไม่ได้เลย เราแจ้งทางซัพฯขอคืนสินค้ารายการดังกล่าว ทางซัพฯ แจ้งว่าถ้าหากคืนสินค้าจะมีการหักค่าเสื่อมราคา
  ทางเราเลยอยากทราบว่า หักได้มัย และถ้าหักได้ จะหักได้กี่เปอร์เซ็นของราคาสินค้านั้นๆ

 9. sopaporn

  ตารางคำนวณค่าเสื่อมราคา

  ตัวอย่างการแยกหมวดหมู่สินทรัพย์
  ขอไฟล์ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 10. KITTIYA

  รบกวนสอบถามคะ ซื้อรถยนต์มา วันที่ 28/11/2554 ราคา 958000 ขายรถยนต์วันที่ 28/1/2559 ในราคา 390000 จะคิดค่าเสื่อมราคา และลงบัญชีอย่างไรคะ

 11. ภัทรภร

  สอบถามค่ะ ในปี 60 ไม่ได้บันทึกค่าเสื่อมราคาไป ได้ปิดงบไปแล้ว เราควรทำการปรับปรุงรายการยังไงค่ะ

  • Nittha Pantuseema (Admin)

   คำนวณค่าเสื่อมราคา แล้วนำยอดไปปรับปรุงรายการในปี 2561 ค่าเสื่อมราคาที่ไม่ได้บันทึก ปรับปรุงค่าใช้จ่ายคำนวณเกินเป็นรายได้ทางบัญชี 1 มกราคม 2561
   บันทึกบัญชี
   เดบิต ค่าเสื่อราคาสะสม xx
   เครดิต รายได้อื่นๆ xx

 12. JJAY

  โหลดไฟล์ไม่ได้อ่ะครับ ขอไฟล์หน่อยได้ไหมคร้าบบบบ
  E-mail : Jedesada.j@gmail.com

  • Nittha Pantuseema (Admin)

   หาก่อนนะ ถ้าเจอแล้วจะไปซ่อมไฟล์ให้ค่ะ

 13. Krorawan

  ขอไฟล์การคำนวณค่าเสื่อมรายเดือนหน่อยค่ะ coca.cake@hotmail.com

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *