ฟอร์มเอกสารบัญชี Archive

Latest Posts

Tax invoice-2557.xlsx

กรมสรรพากรกำหนดเพิ่มเติมว่าต้องมีในการออกใบกำกับภาษี มีผล 1 ม.ค.58

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรได้กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องทำรายการในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ  จัดทำรายการของใบกำกับภาษีดังกล่าวให้ครบถ้วน ดังนี้ คำว่า “ใบกำกับภาษี” ในที่เห็นเด่นชัด ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีและหมายเลขลำดับของเล่ม  ถ้ามี ชื่อ ชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการให้ชัดเจน วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด   โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557  เป็นต้นไป  มีรายการที่ต้องจัดทำเพิ่มขึ้นจากรายการดังกล่าวข้างต้น  คือ รายการเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ รายการคำว่า “สำนักงานใหญ่”

จัดประเภทเงินสดรับ-เงินสดจ่าย : ตอนที่ 4

จัดประเภทเงินสดรับ-เงินสดจ่าย เงินสดรับ เมื่อเราทำธุรกิจ  แน่นอนว่า เราจะต้องเกี่ยวข้องกับเงินสด แต่เงินสดที่รับมาไม่ได้เกี่ยวกับ “รายได้”  เสมอไป  กิจการอาจรับเงินสดมาจาก  1.  การกู้ยืมธนาคาร   2. เงินลงทุนของเจ้าของกิจการรเอง  3.  รายได้จากการขาย  ด้วยเหตุว่าเงินสดที่กิจการรับมานั้นมีที่มาแตกต่างกันนี้เอง  จึงต้องนำมาบันทึกบัญชีแยกจากกัน  ปกติแล้วเงินสดรับจะสามารถจัดเป็น ประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท  คือ รายได้ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ  หรือส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีไป ส่วนในทางบัญชี  รายได้  เงินสดรับที่ถือเป็นรายได้ต้องเป็นเงินสดที่เกิดจากผลการดำเนินธุรกิจของกิจการพูดง่ายๆ  ก็คือ จากค่าสินค้าที่เราผลิตหรือซื้อมาขายไปแล้วได้รับเงินมานั่นเอง  การบันทึกบัญชีจึงไม่ควรนำรายการที่เป็นรายได้นี้ไปบันทึกประปนกับรายการเงินรับอื่น  เช่น  เงินกู้ยืมจากธนาคาร  หรือเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากเจ้าของกิจการ