บัญชีก่อสร้าง Archive

Latest Posts

การทำบัญชีสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง (บุคคลธรรมดาไม่จดVAT)

การทำบัญชีสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง (บุคคลธรรมดาและไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)                  เขียนตอนนี้ขึ้นมาเพื่อผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง เหตุผลเพราะหลังจากได้ทำงานกับผู้รับเหมาก่อสร้างมาสักระยะ พบปัญหาของผู้รับเหมาคือทำงานจบแล้วทำไมถึงไม่มีเงินเหลือ ไม่ทราบกำไรต้นทุนที่แท้จริงในงานที่ทำ ไม่เข้าใจระบบภาษีที่ถูกหักไว้แล้วนำไปยื่นภาษียังไงส่วนใหญ่เลยไม่ได้ยื่นภาษีปรากฏสรรพากรมีการตรวจสอบและโดนภาษีย้อนหลังเลยก็มาก ทำงานเสร็จแล้วจะต้องเก็บข้อมูลยังไง  ต้องเตรียมตัวสำหรับงานใหม่ยังไง ขอสรุปกระบวนการสำหรับการจัดการสำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้างเฉพาะที่เป็นบุคคลธรรมดาและไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ว่าจะเป็น งานรั้ว งานไฟฟ้า ระบบประปา  งานติดตั้ง ฯลฯ  ถ้าทำให้ถูกต้องก็ไม่มีอะไรต้องกลัวนะคะเรามาเริ่มกันเลย ก่อนเริ่มงาน รับใบเสนอจ้างงานจากลูกค้า ก่อนเซ็นกลับควรขอใบรายการแสดงปริมาณงาน (BOQ)   และแบบแปลน  เพื่อนำมาตรวจสอบกับรายการแบบก่อสร้างแบบ เพื่อประมาณราคาต้นทุนก่อสร้าง  รวมถึงตรวจสอบข้อกำหนด และระยะเวลาก่อสร้างและเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ลูกค้ากำหนด ให้ละเอียด ถ้าพบข้อสงสัยก็ให้รีบคุยกับลูกค้าขอต่อรองราคา และถ้าหากต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์เอง

ผู้รับเหมางานก่อสร้างกับงานบัญขี (Accounting with contractor)

ผู้รับเหมา  หมายถึง  ผู้รับเหมางานก่อสร้าง เติบโตและมีประสบการณ์มาจากการเคยเป็นหรือทำงานในบริษัทก่อสร้าง  อาจเคยเป็นโฟร์แมน  หัวหน้าคนงาน  หรือแม้กระทั่ง เคยเป็นคนงานรายวันมาก่อน  กระทั่งเริ่มพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการรับเหมางานก่อสร้าง   นอกจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่มีแล้ว  สิ่งที่จะทำให้ผู้ประกอบการที่ออกมารับงานเองเหล่านี้  มีผู้คนจำนวนมากเดินตามความฝัน ที่จะเป็นผู้รับเหมาและเติบโตในสายอาชีพ  และสามารถยืนอยู่ในวงการได้นาน  มีบางคนที่ประสบความสำเร็จและมีบางคนที่ล้มเหลว   นั่นเป็นเพราะว่า  การบริหารจัดการและการจัดการงานบัญชี  คือหัวใจของความสำเร็จ   มีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ การเตรียมงาน การจัดทำงบประมาณการ การควบคุมค่าใช้จ่ายโดยใช้งบประมาณ สรุปและประเมินผลกำไร(ขาดทุน) การเตรียมงาน     เช่น  หน้างาน  ทุน  วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง   แรงงาน  เครื่องจักร  หาผู้รับเหมาช่วง   ใบอนุญาตต่างขอเข้าทำงานในพื้นที่  เป็นต้น เตรียมงานด้านเอกสาร    สัญญาจ้าง 

วงจรบัญชีสำหรับกิจการก่อสร้าง ว่าด้วยเรื่องขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเริ่มทำงาน(ตอน4)

วงจรบัญชีสำหรับกิจการก่อสร้าง ว่าด้วยเรื่องขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเริ่มทำงาน(ตอน4) การจะทำว่าด้วยเรื่องเอกสารงานก่อสร้าง เป้าหมายคือต้องทำงานให้ได้ตามแผนงาน ส่งงานได้รวดเร็ว ทันเวลา วางบิลเก็บเงินได้เร็ว  การเงินมีสภาพคล่อง แต่กลับกันถ้าหากว่าก้มหน้าก้มตาทำงานแล้วไม่ได้ใส่ใจเรื่องการจัดเตรียมเอกสารที่ส่งมอบงานก่ออาจก่อให้เกิดปัญหากับการเก็บเงินได้ มาดูกันว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง  กล่าวถึงตอนที่รับงานมาแล้วนะคะ เริ่มด้วยประชุมทีมทำงาน  มอบหมายงานหรือพูดง่ายๆ ก็คือจัดแถวเช็คชื่อว่าแต่ละคนทำหน้าที่อะไรบ้าง เพื่องานจะได้ไม่ซ้ำซ้อน ง่ายต่อการติดตามงาน  ถ้าให้ดีประชุมติดตามงานอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน ฝ่ายธุรการก่อสร้าง งานทำสัญญากับคู่สัญญา งานทำสัญญากับผู้รับเหมาช่วง  งานประกันภัยก่อสร้าง  งานพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับติดต่อประสานงานกับร้านค้าและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  งานจัดซื้อ (รับข้อมูลจากฝ่ายถอดแบบประมาณการก่อสร้าง)  ทำใบขอราคาวัสดุ เพื่อหาราคาต่ำสุดและได้มาตรฐานตรงตามBOQ ฝ่ายก่อสร้าง   งานออกเอกสารกับคู่สัญญา งานติดต่อกับส่วนราชการพื้นที่โครงการที่เราต้องเข้าทำงาน  งานป้าย   งานถอดแบบประมาณการก่อสร้าง  งานจัดหาผู้รับเหมาช่วง  งานกำหนดแผนงานก่อสร้าง  งานเตรียมทำแอสบิ้วท์  งานเตรียมรูปถ่ายระหว่างก่อสร้างจัดรูปให้ตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด  เช่น

วงจรบัญชีสำหรับกิจการก่อสร้าง (ตอน3)

วงจรบัญชีสำหรับกิจการก่อสร้าง  (ตอน3) ก่อนเข้าเรื่องการบันทึกบัญชี  เรามาตรวจสอบกันว่าเปิดแฟ้มเก็บเอกสารครบหรือยัง นอกเหนือจากตอน2 ทีนี้มาสำรวจของส่วนบัญชีกัน 1 แฟ้มเก็บข้อมูลงานสนามก่อสร้าง ไว้เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทั้งหมด แยกเก็บ 1 สัญญา 1 แฟ้ม 2 แฟ้ม สมุดรายวันซื้อ 3 แฟ้ม สมุดรายวันขาย 4 แฟ้ม สมุดรายวันรับ 5 แฟ้ม สมุดรายวันจ่าย 6 แฟ้ม สมุดรายวันทั่วไป 6 แฟ้ม ใบสั่งซื้อสินค้า 7 แฟ้ม ใบรับสินค้า 8 แฟ้ม ภาษีซื้อ

วงจรบัญชีสำหรับกิจการก่อสร้าง (ตอน2)

วงจรบัญชีสำหรับกิจการก่อสร้าง ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) กำหนดไว้ว่า เมื่อกิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้องรับรู้รายได้ก่อสร้างและต้นทุนก่อสร้างเป็นรายได้และค่าใช้จ่าย  โดยอ้างอิงกับขั้นความสำเร็จของงานก่อสร้าง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  ตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ (Percentage of completion)  ถ้างานก่อสร้างที่มีระยะเวลานานกว่ารอบบัญชี มักจะดูความสำเร็จตามที่ทำจริงของงานก่อสร้าง  ทีนี้มารู้ความหมายส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีก่อสร้าง ว่ามีรายการอะไรบ้าง การวัดมูลค่าของรายได้งานก่อสร้าง  หมายถึง  การวัดอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ หรือขั้นความสำเร็จของงานตามสัญญา และการวัดมูลค่าของรายได้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต เช่น ผู้ว่าจ้างตกลงดัดแปลงงาน  แก้ไขแบบแปลนก่อสร้าง หรืออาจมีเหตุการณ์ที่กิจการส่งงานล่าช้าเป็นเหตุให้ต้องจ่ายค่าปรับที่เกิดจากการปฏิบัติงานก่อสร้างล่าช้าไม่เสร็จตามสัญญาทำให้รายได้ลดลง  แต่ถ้าเหตุของความล่าช้าไม่ได้เกิดจากกิจการ เช่น ก่อสร้างไปแล้วไปติดอุปสรรค ก็ทำหนังสือขอสงวนสิทธิ์แจ้งหยุดงานไว้ก่อน แล้วเมื่อหน้างานพร้อม ก็ขอเริ่มงานใหม่ แล้วก็ขอขยายอายุสัญญา อย่างนี้ก็ไม่ส่งผลต่อรายได้ก่อสร้าง