operation-procedure Archive

Latest Posts

การกำหนดหน้าที่และขั้นตอนทำงานสำหรับธุรกิจก่อสร้าง จัดจ้าง บริหารและควบคุมเครื่องจักรกล

             บทความที่แล้วดูเหมือนจะข้ามไปตอนส่งมอบงาน ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย  ขอแก้ตัวโดยเพิ่มเรื่องนี้มาแทรกนะคะนั่นก็คือ  การจัดจ้าง  การบริหารและควบคุมเครื่องจักรกล ขั้นตอนการจัดจ้าง ลำดับ ขั้นตอนการทำงาน แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ ผู้ปฏิบัติ 1 กรณีที่จะต้องมีการจัดจ้างผู้รับเหมาช่วง แทนการให้กองงานของบริษัทฯ ทำงานเอง วิศวกรโครงการจะต้องหารือกับฝ่ายก่อสร้างเพื่อขออนุมัตจัดจ้าง    – วิศวกร 2 ในแบบฟอร์มพัสดุ ใบเสนอจ้างผู้รับเหมาช่วง วิศวกรโครงการจะต้องระบุ ขอบเขตงานรับจ้างช่วง หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้รับเหมาช่วง ราคาจ้างช่วง เงื่อนไขการจ่ายเงิน การรับประกันต่างๆ   >>แบบฟอร์มพัสดุ >>ใบเสนอจ้างผู้รับเหมาช่วง วิศวกร 3 แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง จัดทำสัญญารับจ้างช่วง โดยระบุเงื่อนไขต่างตามแบบฟอร์มพัสดุ ใบเสนอจ้างผู้รับเหมาช่วง 

การกำหนดหน้าที่และขั้นตอนทำงานสำหรับธุรกิจก่อสร้าง ส่งมอบงาน วางบิล เก็บเงิน (จบ)

         จากบทความที่แล้วได้พูดถึงการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ และขั้นตอนการเบิกจ่ายพัสดุ บทความนี้จะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการจัดการงานก่อสร้างนั่นก็คือส่งมอบงานวางบิล เก็บเงิน ปิดจ๊อบงาน การตรวจสอบงานและส่งมอบงาน               การตรวจสอบงานและส่งมอบงาน   เป็นกระบวนการสุดท้าย ที่บริษัทฯ จะส่งมอบงานแก่ลูกค้าภายหลังที่ได้ทำงานตามสัญญาจ้างเสร็จ กระบวนการจะประกอบไปด้วยการเตรียมการทดสอบระบบ ตรวจสอบข้อบกพร่องของงาน  การแก้ไขข้อบกพร่อง และการส่งมอบงานขั้นสุดท้าย ลำดับ   ขั้นตอนการทำงาน แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ ผู้ปฏิบัติ 1 เมื่องานก่อสร้างในสนามแล้วเสร็จ ให้ผู้จัดการสนามแจ้งไปยังวิศวกรโครงการเพื่อเตรียมการทดสอบระบบ   – แบบฟอร์ม -ใบแจ้งทดสอบระบบ   ผู้จัดการสนาม 2 ทำการทดสอบระบบ ตามกรรมวิธีที่ระบุไว้ในข้อกำหนดงาน พร้อมทำการแก้ไขหากพบจุดบกพร่อง   แบบฟอร์ม ใบรายงานผลการทดสอบระบบ ต้นฉบับ

การกำหนดหน้าที่และขั้นตอนทำงานสำหรับธุรกิจก่อสร้าง การจัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารพัสดุ

            จากบทความที่แล้วได้พูดถึงขั้นตอนการประมาณการและเสนอราคา และ ขั้นตอนการจัดการงานก่อสร้าง บทความนี้จะกล่าวถึง การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ และขั้นตอนการเบิกจ่ายพัสดุ   การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ                     ขั้นตอนจะเริ่มต้นจากการร้องขอวัสดุ อุปกรณ์จากทางโครงการ ขั้นตอนการจัดซิ้อเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องการ วิธีการปฏิบัติในการจัดจ้างผรม ช่วง และการบริหารพัสดุ  โดยจะขอแบ่งย่อยเพื่อให้เห็นรายละเอียดชัดเจนขึ้นค่ะ  ขั้นตอนการจัดซื้อ ลำดับ ขั้นตอนการทำงาน แบบฟอร์มเอกสาร ที่ใช้ ผู้ปฏิบัติ 1 ฝ่ายวิศวกรรม สรุปบัญชีวัสดุที่ต้องใช้เพื่อส่งให้แก่เจ้าหน้าที่คลังพัสดุทราบ   บัญชีวัสดุ งบประมาณและ ควบคุมต้นทุน 2 เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ ตรวจสอบรายการโดยเปรียบเทียบกับรายการวัสดุคงเหลือในคลัง หากไม่มี หรือมีไม่ครบจำนวนให้ทำการจัดซื้อโดยแจ้งให้แผนกจัดซื้อและจัดจ้างดำเนินการ   –

การกำหนดหน้าที่และขั้นตอนทำงานสำหรับธุรกิจก่อสร้าง การประมาณการและเสนอราคา งานก่อสร้าง

              เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน  จึงควรกำหนดหน้าที่และวิธีการปฏิบัติของพนักงาน ในแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละส่วนงาน จะได้บรรยายไว้ในแต่ละขั้นตอนของการทำงาน โดยจะกำหนดตัวบุคคลที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติ และจะต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายใด   และควรกำหนดแบบฟอร์มต่างๆ   ที่ต้องใช้ในการบันทึกเพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามงาน และเพื่อให้พนักงานทุกคน ทราบถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง ขั้นตอนการประมาณการและเสนอราคา ขั้นตอนจะเริ่มจากกระบวนการติดต่อลูกค้า รับเอกสาร ประมาณราคา วางแผนงานก่อสร้าง จัดทำ บัญชีวัสดุและเสนอราคาแก่ลูกค้า  ลำดับ ขั้นตอนการทำงาน แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ ผู้ปฏิบัติ 1 พนักงานขายติดต่อพบลูกค้า เพื่อรับรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ แบบก่อสร้าง ข้อกำหนด กำหนดระยะเวลาก่อสร้างและเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ลูกค้ากำหนด   – พนักงานขาย 2 กรอกรายละเอียดข้อมูลโครงการเบื้องต้น รายละเอียดโครงการ