ใบเสร็จรับเงิน Archive

Latest Posts

ผู้รับเหมางานก่อสร้างกับงานบัญขี (Accounting with contractor)

ผู้รับเหมา  หมายถึง  ผู้รับเหมางานก่อสร้าง เติบโตและมีประสบการณ์มาจากการเคยเป็นหรือทำงานในบริษัทก่อสร้าง  อาจเคยเป็นโฟร์แมน  หัวหน้าคนงาน  หรือแม้กระทั่ง เคยเป็นคนงานรายวันมาก่อน  กระทั่งเริ่มพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการรับเหมางานก่อสร้าง   นอกจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่มีแล้ว  สิ่งที่จะทำให้ผู้ประกอบการที่ออกมารับงานเองเหล่านี้  มีผู้คนจำนวนมากเดินตามความฝัน ที่จะเป็นผู้รับเหมาและเติบโตในสายอาชีพ  และสามารถยืนอยู่ในวงการได้นาน  มีบางคนที่ประสบความสำเร็จและมีบางคนที่ล้มเหลว   นั่นเป็นเพราะว่า  การบริหารจัดการและการจัดการงานบัญชี  คือหัวใจของความสำเร็จ   มีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ การเตรียมงาน การจัดทำงบประมาณการ การควบคุมค่าใช้จ่ายโดยใช้งบประมาณ สรุปและประเมินผลกำไร(ขาดทุน) การเตรียมงาน     เช่น  หน้างาน  ทุน  วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง   แรงงาน  เครื่องจักร  หาผู้รับเหมาช่วง   ใบอนุญาตต่างขอเข้าทำงานในพื้นที่  เป็นต้น เตรียมงานด้านเอกสาร    สัญญาจ้าง 

จัดประเภทเงินสดรับ-เงินสดจ่าย : ตอนที่ 4

จัดประเภทเงินสดรับ-เงินสดจ่าย เงินสดรับ เมื่อเราทำธุรกิจ  แน่นอนว่า เราจะต้องเกี่ยวข้องกับเงินสด แต่เงินสดที่รับมาไม่ได้เกี่ยวกับ “รายได้”  เสมอไป  กิจการอาจรับเงินสดมาจาก  1.  การกู้ยืมธนาคาร   2. เงินลงทุนของเจ้าของกิจการรเอง  3.  รายได้จากการขาย  ด้วยเหตุว่าเงินสดที่กิจการรับมานั้นมีที่มาแตกต่างกันนี้เอง  จึงต้องนำมาบันทึกบัญชีแยกจากกัน  ปกติแล้วเงินสดรับจะสามารถจัดเป็น ประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท  คือ รายได้ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ  หรือส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีไป ส่วนในทางบัญชี  รายได้  เงินสดรับที่ถือเป็นรายได้ต้องเป็นเงินสดที่เกิดจากผลการดำเนินธุรกิจของกิจการพูดง่ายๆ  ก็คือ จากค่าสินค้าที่เราผลิตหรือซื้อมาขายไปแล้วได้รับเงินมานั่นเอง  การบันทึกบัญชีจึงไม่ควรนำรายการที่เป็นรายได้นี้ไปบันทึกประปนกับรายการเงินรับอื่น  เช่น  เงินกู้ยืมจากธนาคาร  หรือเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากเจ้าของกิจการ