เครื่องจักรกล Archive

Latest Posts

การกำหนดหน้าที่และขั้นตอนทำงานสำหรับธุรกิจก่อสร้าง จัดจ้าง บริหารและควบคุมเครื่องจักรกล

             บทความที่แล้วดูเหมือนจะข้ามไปตอนส่งมอบงาน ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย  ขอแก้ตัวโดยเพิ่มเรื่องนี้มาแทรกนะคะนั่นก็คือ  การจัดจ้าง  การบริหารและควบคุมเครื่องจักรกล ขั้นตอนการจัดจ้าง ลำดับ ขั้นตอนการทำงาน แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ ผู้ปฏิบัติ 1 กรณีที่จะต้องมีการจัดจ้างผู้รับเหมาช่วง แทนการให้กองงานของบริษัทฯ ทำงานเอง วิศวกรโครงการจะต้องหารือกับฝ่ายก่อสร้างเพื่อขออนุมัตจัดจ้าง    – วิศวกร 2 ในแบบฟอร์มพัสดุ ใบเสนอจ้างผู้รับเหมาช่วง วิศวกรโครงการจะต้องระบุ ขอบเขตงานรับจ้างช่วง หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้รับเหมาช่วง ราคาจ้างช่วง เงื่อนไขการจ่ายเงิน การรับประกันต่างๆ   >>แบบฟอร์มพัสดุ >>ใบเสนอจ้างผู้รับเหมาช่วง วิศวกร 3 แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง จัดทำสัญญารับจ้างช่วง โดยระบุเงื่อนไขต่างตามแบบฟอร์มพัสดุ ใบเสนอจ้างผู้รับเหมาช่วง