ภาษีหัก ณ ที่จ่าย Archive

Latest Posts

จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3,53)

กิจการที่ทำธุรกิจให้บริการ กับบริษัทลูกค้า   เราในฐานะ “ผู้จ่ายเงิน” จะมีหน้าที่หักเงินค่าบริการส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าภาษี  ซึ่งการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายนั้น กรมสรรพากร กำหนดให้บุคคล  ห้างหุ้นส่วน สมาคม หรือคณะบุคคล ผู่้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 เป็นผู้มีหน้าที่หักเงินไว้ทุกครั้งที่จ่ายเงินได้พึงประเมินไว้ตามเกณฑ์ เงื่อนไขตามอัตราที่กฏหมายกำหนด  และจัดการนำ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่หักไว้นั้นนำส่งกรมสรรพากร ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัด ไป ตามปฏิทินภาษี  ส่วนประเภทของเงินได้และอัตราที่ต้องหักภาษี คลิกดูได้จากที่นี่ ภ.ง.ด.3     สำหรับออกให้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.53    สำหรับออกให้นิติบุคคล ขั้นตอนการจัดทำรายงานภาษีหัก  ณ ที่จ่าย 1. เมื่อออกใบหัก ณ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย : ตอนที่ 3

“ภาษีหัก ณ ที่จ่าย”       เว้นวรรคไปหลายสัปดาห์เลย วันนี้มาต่อเลย ว่าด้วยเรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย ถ้าเราทำธุรกิจบริการสิ่งที่เราต้องเกี่ยวข้อง อย่ารอช้า ไปเริ่มเรียนรู้กันเลย กรมสรรพากรกำหนดให้ “ผู้รับบริการ”  (ผู้จ่ายเงิน)  ต้องหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเงินค่าจ้าง , บริการ, ที่จ่ายให้กับ “ผู้ให้บริการ”  (ผู้รับเงิน)  สังเกตข้อแตกต่างระหว่าง ภาษีมูลค่าเพิ่ม จะเป็นการคิดเพิ่มจากยอดเงินที่ต้องจ่ายชำระกัน ทำให้ ผู้จ่ายเงิน  เป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการจ่ายภาษี และ  ผู้รับเงิน  เป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการจ่ายภาษี  และผู้จ่ายเงิน  ต้องเป็นผู้ที่ต้องนำส่งภาษี เพราะฉะนั้น กิจการที่ทำธุรกิจ ให้บริการ  กับบริษัทลูกค้า