การ์ดเจ้าหนี้ Archive

Latest Posts

จัดประเภทเงินสดรับ-เงินสดจ่าย : ตอนที่ 4

จัดประเภทเงินสดรับ-เงินสดจ่าย เงินสดรับ เมื่อเราทำธุรกิจ  แน่นอนว่า เราจะต้องเกี่ยวข้องกับเงินสด แต่เงินสดที่รับมาไม่ได้เกี่ยวกับ “รายได้”  เสมอไป  กิจการอาจรับเงินสดมาจาก  1.  การกู้ยืมธนาคาร   2. เงินลงทุนของเจ้าของกิจการรเอง  3.  รายได้จากการขาย  ด้วยเหตุว่าเงินสดที่กิจการรับมานั้นมีที่มาแตกต่างกันนี้เอง  จึงต้องนำมาบันทึกบัญชีแยกจากกัน  ปกติแล้วเงินสดรับจะสามารถจัดเป็น ประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท  คือ รายได้ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ  หรือส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีไป ส่วนในทางบัญชี  รายได้  เงินสดรับที่ถือเป็นรายได้ต้องเป็นเงินสดที่เกิดจากผลการดำเนินธุรกิจของกิจการพูดง่ายๆ  ก็คือ จากค่าสินค้าที่เราผลิตหรือซื้อมาขายไปแล้วได้รับเงินมานั่นเอง  การบันทึกบัญชีจึงไม่ควรนำรายการที่เป็นรายได้นี้ไปบันทึกประปนกับรายการเงินรับอื่น  เช่น  เงินกู้ยืมจากธนาคาร  หรือเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากเจ้าของกิจการ