จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3,53)

กิจการที่ทำธุรกิจให้บริการ กับบริษัทลูกค้า   เราในฐานะ “ผู้จ่ายเงิน” จะมีหน้าที่หักเงินค่าบริการส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าภาษี  ซึ่งการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายนั้น กรมสรรพากร กำหนดให้บุคคล  ห้างหุ้นส่วน สมาคม หรือคณะบุคคล ผู่้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 เป็นผู้มีหน้าที่หักเงินไว้ทุกครั้งที่จ่ายเงินได้พึงประเมินไว้ตามเกณฑ์ เงื่อนไขตามอัตราที่กฏหมายกำหนด  และจัดการนำ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่หักไว้นั้นนำส่งกรมสรรพากร ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัด ไป ตามปฏิทินภาษี  ส่วนประเภทของเงินได้และอัตราที่ต้องหักภาษี คลิกดูได้จากที่นี่

ภ.ง.ด.3     สำหรับออกให้บุคคลธรรมดา

ภ.ง.ด.53    สำหรับออกให้นิติบุคคล

ขั้นตอนการจัดทำรายงานภาษีหัก  ณ ที่จ่าย

1. เมื่อออกใบหัก ณ ที่่จ่าย  ประกอบด้วย ต้นฉบับ 1 + สำเนา 3 ใบ

ต้นฉบับ       สำหรับผู้ถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี   (ให้ลูกค้า-ผู้รับเงิน)

ฉบับที่ 2      สำหรับผู้ถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐาน   (ให้ลูกค้า-ผู้รับเงิน)

ฉบับที่ 3      สำหรับผู้จ่ายเงินเก็บไว้เป็นหลักฐานแนบพร้อมไว้กับรายงานยื่นแบบและสำเนาแบบ ภ.ง.ด.

ฉบับที่ 4      สำหรับผู้จ่ายเงินแนบไว้กับใบสำคัญจ่าย

 

แฟ้มเอกสารที่่เกี่ยวข้อง

1. แฟ้ม ภ.ง.ด.3,53  (รายงานการยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  พิมพ์แยกประเภทแนบใบแสดงรายการด้วย

2. แฟ้มใบสำคัญจ่าย

 

วิธีการหักภาษี

– ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินที่่เกี่ยวกับ ค่าจ้าง ค่านายหน้า ค่าจ้างรับทำของ  ค่าโฆษณา ค่าเช่า ดอกเบี้ย การรับเหมา

ให้คำนวณจากฐานเงินได้แต่ละประเภท (ก่อนVAT)  คูณกับอัตราภาษี  ก็จะได้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เช่น  จ่ายนายชล  ผูู้รับเหมาช่วงงานระบบไฟฟ้า โครงการ A  งวด 1  จำนวน  40,000  บาท

ค่าแรงผู้รับเหมา                                      40,000     บาท

หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 3%               1,200     บาท

เงินสุทธิที่ต้องจ่ายให้นายชล                 38,800    บาท

กิจการในฐานะผู้จ่ายเงินจะต้องดำเนินการดังนี้

– ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ให้นายชล  เป็นงินจำนวน  1,200  บาท

– กรอกรายการในแบบนำส่งภาษี ภ.ง.ด.3

– นำส่งภาษีให้กรมสรรพากร ของเดือนที่จ่ายเงินตามจำนวนเงินที่หักไว้    1,200  บาท

 

การบันทึกบัญชี (ใบสำคัญจ่ายเงิน)

journal

 

ปิดบัญชีภาษี หัก ณ ที่จ่าย

p.d.3,53

 

การจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3,53)

ตัวอย่าง  การออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่่จ่าย  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบหัก ณ ที่จ่าย)

 

wht.50

 

การออกรายงาน  ภ.ง.ด.3
in_p_d.3การออกรายงาน ภ.ง.ด.53

in_report_wht.53

 

หรือ ถ้าเป็นกิจการเล็กๆ  มีไม่กี่ราย  จะพิมพ์หรือเขียนด้วยปากกาก็ได้  โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มของกรมสรรพากร ก็ได้  รายงานจะเป็นแบบนี้ เรียกว่าใบแนบ

แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.3

in_wht.3

 

แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.53

cap-in_wht.53

 

สรุปรายการแล้วนำยอดเงินได้และภาษีที่นำส่ง  ไปกรอกในแบบฟอร์ม เรียกว่าใบปะหน้า ภ.ง.ด.3  (สำหรับที่ออกให้บุคคลธรรมดา)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

WHT.3

 

 

สรุปรายการแล้วนำยอดเงินได้และภาษีที่นำส่ง  ไปกรอกในแบบฟอร์ม เรียกว่าใบปะหน้า ภ.ง.ด.53  (สำหรับที่ออกให้นิติบุคคล)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

WHT.53

 

 

ข้อพิจารณา

1.  กรณีที่ผู้จ่ายเงินไม่ได้ทำการหักและนำส่งหรือว่าหักไว้แล้วนำส่งไม่ครบจำนวนภาษีที่ต้องชำระตามจำนวนที่หักไว้จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ  1.5  ต่อเดือน   เพราะฉะนั้นตรวจสอบให้ดีก่อนนำส่ง

2   เงินได้ที่ไม่ต้องหักภาษี ได้แก่  การจ่ายชำระค่าซื้อสินค้า  การจ่ายค่าโดยสารสำหรับการขนส่งสาธารณะ  การจ่ายเบี้ยประกันชีวิต  เป็นต้น

 

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่พบบ่อยๆ

เมื่อจ่ายให้บุคคลธรรมดา
1. เงินเดือน ค่าจ้าง (หักตามคำนวณ) (ภ.ง.ด.1)
2. จ้างทำงานให้ (หักตามคำนวณ) (ภ.ง.ด.1)
3. จ้างทำของ/จ้างรับเหมา (หัก 3%) (ภ.ง.ด.3)
4. จ้างบริการวิชาชีพอิสระ (หัก 3%) (ภ.ง.ด.3)
5. ค่าเช่า (หัก 5%) (ภ.ง.ด.3)

เมื่อจ่ายให้นิติบุคคล
6. จ้างทำของ/จ้างรับเหมา/บริการต่างๆ (หัก 3%) (ภ.ง.ด.53)
7. ค่าเช่า (หัก 5%) (ภ.ง.ด.53)
8. ค่าโฆษณา (หัก 2%) (ภ.ง.ด.53)
9. ค่าขนส่ง (หัก 1%) (ภ.ง.ด.53)

search terms:

ภงด 3 คือ,ภงด 3,ภงด 53 คือ,ภงด 53,ภงด3 คือ
Comments
 1. Shivatan

  ขออนุญาตสอบถามครับ ข้อความในหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายเป็นภาษาอังกฤษ เช่น ที่อยู่ ชื่อบริษัทได้หรือไม่ครับ

 2. Dr.Uss

  ผมไปเป็นเทรนเนอร์ ให้กับบริษัท g
  ได้ใบ ภงด.3
  ผมต้องทำอย่างไรครับ

  • Nittha Pantuseema (Admin)

   เก็บไว้ขอคืนตอนสิ้นปีค่ะ

  • Nittha Pantuseema (Admin)

   ยื่นภาษีเงินได้ภายใน 31 มี.ค. ปีหน้า แต่อย่ารอถึงวันสุดท้ายหรอกพร้อมก็ทำเลย

   ยื่นผ่านอินเตอร์เน็ตก็ได้แล้ว ลงทะเบียนพร้อมเพย์ รอรับเงินอยู่บ้าน

 3. aho

  รบกวนสอบถามหน่อบค่ะ ในกรณีที่หน่วยงานจัดส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไม่ครบ 1 ราย และจ่ายเงินได้ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 8,630.00 หักภาษี ณ ที่จ่าย 86.30 บาท ซึ่งถ้าเราจะยื่นแบบเพิ่มเติมจะต้องคำนวณการจ่ายภาษีเท่าไรค่ะ ขอบุคณคะ

 4. nan

  จ่ายเช็คล่วงหน้าสามารถออกหัก ณ ที่จ่ายได้เลยไหม เช่น เช็คลงวีนที่ 25/2/2561 ออกใบหัก ภาษี ณ ที่จ่ายวันที่ 15/11/2560 แล้วถ้าออกไปแล้วต้องทำยังไงบ้าง

  • Nittha Pantuseema (Admin)

   บริษัททำกิจการอะไรคะ ถ้าเป็นธุรกิจให้บริการ ควรออกหัก ณ ที่จ่าย 25/2/61 ค่ะ

 5. ม่วย รอยประดิษฐ

  ทำการหัก ณ ที่จ่ายค่าบริการโอนทะเบียนรถไว้ตั้งแต่วันที่ 12/2/61 ยังไม่ได้ใบกำกับภาษีเลยตอนนี้
  จะรวบรวมบิลส่งบ.บัญชี เพราะสิ้นเดือนเเล้ว ต้องรอใบกำกับภาษีก่อน หรือส่งแต่ใบหัก ณ ที่จ่ายไปก่อนได้มั้ยคะ

  • Nittha Pantuseema (Admin)

   – โทรตามใบกำกับภาษีซื้อด้วยค่ะ แต่ถ้าตามยังไม่ได้ก็ไว้ใช้เดือนถัดไปได้ค่ะ (มีอายุ6เดือน)
   – ให้ส่งใบหัก ณ ที่จ่ายไปก่อนค่ะ เดี๋ยวจะยื่นไม่ทัน

 6. Sra

  การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  กรณี ผู้ถูกหัก จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เวลาออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องระบุชื่อผู้ถูกหัก ตามชื่อใดในแบบ ภ.พ.20
  1.ชื่อผู้ประกอบการ
  2.ชื่อสถานประกอบการ

 7. ศิริศักดิ์

  สอบถามคับ ถ้าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไม่ต้องยืนตัวจริงที่ได้รับกับกรมสรรพากรได้หรือไม่

 8. Weeda

  แล้ว บ.ดิฉัน หัก ผู้รับจ้างแล้ว นำส่ง เสียภาษีแล้ว
  ไม่ทราบว่า จะนำมาหักค่าใช้จ่าย บริษัท ได้มั้ยค้ะ

 9. วรรณพร

  สอบถามค่ะ กรณีจ่ายเงินได้ให้กับนิติบุคคลในต่างประเทศ (อเมริกา) เป็นค่าจ้างทำเว็บและแก้ไขกราฟฟิก สามารถหัก ณ ที่จ่าย ได้ 15% ใช่มั้ยคะ และต้องนำส่งสรรพากรด้วยแบบ ภงด อะไรคะ

  • Nittha Pantuseema (Admin)

   ยื่นแบบหักภาษี ณ ที่จ่าย นิติบุคคลใช้แบบ ภงด.53

   ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้แบบ ภ.พ.36

 10. สอบถามค่ะ เเบบฟรอมทั้ง ภงด 1 3 53 ถ้าไม่ใช้ ถึง 6 คน ลบ เเบบ ฟอมร ออก ได้ไหม ใช้เท่าที่ มียื่นได้ไหมคะ

  • Nittha Pantuseema (Admin)

   ลบแบบฟอร์มอะไรอ่ะคะ ถ้าหมายถึงแบบฟอร์มใบแนบ ถ้าพอใน 1 ใบ ก็ยื่น 1 ใบค่ะ

 11. Rujira

  ขออนุญาติสอบถามค่ะ ถ้าในกรณี ที่เรา เป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้จดนิติบุคคล จะจ้างขนส่งสินค้า โดยเราจ้างทั้งนิติบุคคล และจ้างทั้งบุคคลธรรมดา ต้องหัก ณ ที่จ่าย 1% ไหมคะ

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.