ภงด 53 คือ Archive

Latest Posts

จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3,53)

กิจการที่ทำธุรกิจให้บริการ กับบริษัทลูกค้า   เราในฐานะ “ผู้จ่ายเงิน” จะมีหน้าที่หักเงินค่าบริการส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าภาษี  ซึ่งการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายนั้น กรมสรรพากร กำหนดให้บุคคล  ห้างหุ้นส่วน สมาคม หรือคณะบุคคล ผู่้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 เป็นผู้มีหน้าที่หักเงินไว้ทุกครั้งที่จ่ายเงินได้พึงประเมินไว้ตามเกณฑ์ เงื่อนไขตามอัตราที่กฏหมายกำหนด  และจัดการนำ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่หักไว้นั้นนำส่งกรมสรรพากร ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัด ไป ตามปฏิทินภาษี  ส่วนประเภทของเงินได้และอัตราที่ต้องหักภาษี คลิกดูได้จากที่นี่ ภ.ง.ด.3     สำหรับออกให้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.53    สำหรับออกให้นิติบุคคล ขั้นตอนการจัดทำรายงานภาษีหัก  ณ ที่จ่าย 1. เมื่อออกใบหัก ณ