ตราสารทุน Archive

Latest Posts

ตราสารทุน (equity instrument)

ตราสารทุน  คือการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หรือการซื้อขายหุ้น ก็คือการซื้อขายตราสารทุนโดยทั่วไป แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ หุ้นสามัญ (Common Stock) เป็นหุ้นซึ่งบริษัทต่างๆ นำออกมาขายบุคคลทั่วไป  เพื่อระดมทุนในการขยายกิจการบริษัท โดยผู้ที่เป็นเจ้าของมีสิทธิ์ออกเสียงในการตัดสินใจที่สำคัญๆ โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทได้กำไรตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีอยู่ เป็นหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหุ้นในปัจจุบัน           หุ้นบริมสิทธิ์ (Preferred Stock)  เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หุ้นกู้ด้อยสิทธิ์  เป็นหุ้นซึ่งบริษัทขายออกมาและสามารถเรียกซื้อคืนกลับไปได้  ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลเป็นอัตราคงที่  มักจะมีการซื้อขายเป็นล็อตใหญ่ๆ ล๊อตละ 10 ล้านบาทขึ้นไปเท่านั้น  (คุ้นๆ ตามข่าวไหมคะ) กองทุนรวม  คือ เครื่องมือในการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนรายย่อยที่ประสงค์จะนำเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนแต่มีทุนทรัพย์จำนวนจำกัด  ไม่มีประสบการณ์  ความรู้  ความชำนาญ  และไม่มีเวลา