สัญญาจ้างผู้รับเหมาช่วง (subcontractors)

                นอกจากกองงาน (แรงงานของการกิจการ)  ที่อาจไม่เพียงพอเนื่องจากต้องทำงานหลายโครงการ  กองงานไม่สามารถวิ่งรอกทำงานจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง   แน่นอนว่ากิจการจำเป็นต้องพึ่งพาช่างฝีมือจากภายนอก   หรือเรียกอีกอย่างว่า “ผู้รับเหมาช่วง”   ข้ามขั้นตอนหลังจากที่วิศวกรได้สัมภาษณ์  คัดเลือกผู้รับเหมาที่ผ่านคุณสมบัติแล้ว  ก็มีการตกลงราคาจ้างเหมางาน   ขั้นตอนการทำงานก็มีผู้ควบคุมงานให้ทำงานให้ตรงข้อกำหนดหรือสเปคของลูกค้า  ให้ผู้รับเหมาถ่ายรูปส่งรายงานทุกวัน    ขั้นตอนเอกสารการสั่งจ้างผู้รับเหมาจนถึงเบิกเงินค่างานจะมีดังนี้ค่ะ

             ใบเสนอราคาผู้รับเหมา

แบบเสนอราคาและรายละเอียดการจ้างงาน

              ฟอร์มรายละเอียดก่อนทำใบสั่งจ้างผู้รับเหมา

แบบรายละเอียดก่อนทำใบสั่งจ้างผู้รับเหมา แบบที่2

ประมาณการ สรุปต้นทุนจ้างผู้รับเหมา 

ใบสรุปต้นทุนจ้างผู้รับเหมา

สัญญาจ้างผู้รับเหมาช่วง (บุคคลธรรมดา)

ตัวอย่างสัญญาจ้างผู้รับเหมา (บุคคลธรรดา)

 สัญญาจ้างผู้รับเหมาช่วง (นิติบุคคล)

ตัวอย่างสัญญาจ้างผู้รั้บเหมา(นิติบุุคคล)

ใบสรุปเบิกเงินผู้รับเหมา 

ใบสรุปเบิกเงินผู้รับเหมา

ใบส่งงวดงาน ตรวจรับเงาน และ แบบประเมินผลงานผู้รับเหมา

ใบส่งงวดงานและตรวจรับงาน (Bill of Claim).pdfเกณท์ประเมินผลงานผู้รับเหมา.pdf

                 จบขั้นตอนการจัดการจ้างผู้รับเหมาช่วงแล้ว   ด้วยเพราะ เป้าหมายคืองานต้องมีคุณภาพ   ต้นทุนอยู่ในประมาณการ  มีผลกำไร  สามารถส่งงานได้ทันเวลา  เก็บเงินได้  ถือเป็นผลสำเร็จของการทำงานแต่ละโครงการ    ก่อนอื่นต้อง เตรียมแบบฟอร์มควบคุมกระบวนการเพื่อให้การทำงานราบรื่นไม่ติดขัด  ในแต่ละหัวข้อให้บันทึกทุกกิจกรรมว่าได้ดำเนินการไปวันที่เท่าไหร่ มีปัญหาอุปสรรคและแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานในครั้งต่อไป   ซึ่งในทุกกิจกรรมจะต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร  มีการกำหนดหน้าที่  มีการเซ็นต์รับในทุกขั้นตอนของงาน  จัดเก็บเอกสารในทุกขั้นตอนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย    เพื่อให้โปร่งใส ตรวจสอบได้   เพื่อเป้าหมายดังกล่าว   ลองออกแบบทำเช็คลิสรายการที่ต้องทำ  เขียนออกมาจะได้ผลลัพท์แบบนี้ค่ะ

 ตัวอย่างเช็คลิสรายการที่ต้องทำ

 ด้านเอกสาร

–          จัดทำแผนงาน
–          เอกสารแจ้งเริ่มงานใหม่
–          เอกสารการขอเบิกวัสดุ-อุปกรณ์
–          รายชื่อช่างควบคุมงาน
–          ใบอนุญาตเริ่มงาน
–          แบบก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติแล้ว
–          คู่สัญญาหลัก

ด้านสภาพหน้างาน

–          ความพร้อมหน้างาน  ตรวจสอบกับแบบก่อสร้าง
–          เข้าพบหรือติดต่อผู้ประสานงานโครงการ  
–          ปัญหาอุปสรรค ของหน้างาน
–          ใบอนุญาต กรรมสิทธิ์ที่ดิน
–          จัดเตรียมสถานที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
–          จัดเตรียมที่พักสำหรับคนงานหน้างาน

ด้านแรงงาน  เครื่องจักร

–          ใบสั่งจ้างผู้รับเหมา
–          จัดเตรียมเครื่องจักร  เครื่องมือเครื่องใช้
–          กำหนดวันทำงาน ผู้รับเหมาพร้อมลงมือทำงาน

ด้านวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง

–          ฝ่ายประมาณการ 
–          เตรียมจัดซื้อตามประมาณการ
–          วางแผนการนำวัสดุ-อุปกรณ์ เข้าหน้างาน
–          ทำงานตามแผนงาน

ปิดงาน

–          เอกสารเตรียมส่งงาน , รูปภาพประกอบพร้อมจัดทำรูปเล่ม , As-Built 
–          นัดวันส่งมอบงาน 
–          ขอใบตรวจรับมอบงาน จากคู่สัญญา
–          ขอใบรับรองผลงานจากคู่สัญญา  (สำคัญ)
–          ฝ่ายประมาณการ เคลียร์วัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง  ที่ใช้จริงและเหลือใช้ เพื่อสรุปต้นทุนงานส่งบัญชี
–          ฝ่ายบัญชีปิดบัญชีงาน (ปิดJob)

search terms:

แบบฟอร์มใบเสนอราคาจ้างเหมา,ตัวอย่างใบสั่งจ้างบริษัท,แบบสัญญาจ้าง,แบบฟอร์มจ้างทั่วไป,แบบฟอร์มการตั้งเบิกเงิน
Comments
 1. จันทร์ทิพย์ สาตุ่น

  สนใจให้ทำแบบฟอร์มให้พร้อมทำหัวกระดาษเป็นชื่อบริษัทคิดเท่าไหร่คะ

  • Nittha Pantuseema (Admin)

   ไลน์มาค่ะ ไอดี 0925292789
   1. ประทับตรายางบริษัท ที่กระดาษเปล่า แล้วถ่ายรูปมา
   2. ที่อยู่บริษัท /ร้านค้า

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.