เรื่องภาษี (Tax Clinic) Archive

Latest Posts

รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภ.พ.30 (VAT)

 การจัดทำรายงานภาษีขาย เมื่อผู้ประกอบการที่เป็นผู้ขายและอยู่ในระบบมูลค่าเพิ่ม  เรียกเก็บเงินจากลูกค้าจะต้องบวก ภาษีขาย หรือ VAT  ขาย  และผู้ประกอบการจะต้องนำส่ง ภาษีขาย ให้กรมสรรพากรก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (ใบนำส่งภาษีที่กิจการต้องกรอก  เรียกว่า แบบ ภ.พ.30  หรือ แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม   เมื่อมีการขายสินค้ากิจการจะออกใบกำกับภาษีขายขึ้นซึ่งประกอบด้วย ต้นฉบับ = 1 + สำเนา = 5 รวมเป็น  6  ใบ )   ต้นฉบับใบกำกับภาษี + สำเนา 1 ใบ  ให้ลูกค้า  ส่วนที่เหลือ 4 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย : ตอนที่ 3

“ภาษีหัก ณ ที่จ่าย”       เว้นวรรคไปหลายสัปดาห์เลย วันนี้มาต่อเลย ว่าด้วยเรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย ถ้าเราทำธุรกิจบริการสิ่งที่เราต้องเกี่ยวข้อง อย่ารอช้า ไปเริ่มเรียนรู้กันเลย กรมสรรพากรกำหนดให้ “ผู้รับบริการ”  (ผู้จ่ายเงิน)  ต้องหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเงินค่าจ้าง , บริการ, ที่จ่ายให้กับ “ผู้ให้บริการ”  (ผู้รับเงิน)  สังเกตข้อแตกต่างระหว่าง ภาษีมูลค่าเพิ่ม จะเป็นการคิดเพิ่มจากยอดเงินที่ต้องจ่ายชำระกัน ทำให้ ผู้จ่ายเงิน  เป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการจ่ายภาษี และ  ผู้รับเงิน  เป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการจ่ายภาษี  และผู้จ่ายเงิน  ต้องเป็นผู้ที่ต้องนำส่งภาษี เพราะฉะนั้น กิจการที่ทำธุรกิจ ให้บริการ  กับบริษัทลูกค้า 

ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อ ภาษีขาย ภ.พ.30 กับผู้ประกอบการเกี่ยวข้องกันอย่างไร : ตอนที่ 2

ว่าด้วยเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ก่อนเข้าเรื่องมาดูเกณฑ์พิจารณาว่า กิจการจะจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มดีหรือไม่   ต้องการออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าหรือไม่  หรือลูกค้าต้องการใบกำกับภาษีจากเรา  ดังนั้นเราต้องจด  ภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าเรารายได้ไม่ถึง  1,800.000  บาท / ปี ก็ตาม (ไม่จดไม่มีสิทธิ์) มีรายได้ถึง 1,800,000  บาทต่อปีหรือไม่  ถ้าถึงก็ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พิจารณาว่ากิจการของเราได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่  เช่น กิจการขนส่ง  นอกจากที่กล่าวมาแล้วบุคคลธรรมดาที่รับงานส่วนตัวและให้บริษัทหรือนิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าบริการ ถ้าหากรายได้เกิน  1,800,000 บาท ต่อปี ก็ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกัน  เรื่องนี้ต้องระวังเพราะถูกภาษีย้อนหลังกันเยอะ  เพราะส่วนใหญ่มักจะไม่ทราบว่า ในนามบุคคลธรรมดาต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย วิธีดูภาษีซื้อที่ถูกต้อง   ระบบภาษีในประเทศไทย