เรื่องบัญชี (Accounting) Archive

Latest Posts

จัดประเภทเงินสดรับ-เงินสดจ่าย : ตอนที่ 4

จัดประเภทเงินสดรับ-เงินสดจ่าย เงินสดรับ เมื่อเราทำธุรกิจ  แน่นอนว่า เราจะต้องเกี่ยวข้องกับเงินสด แต่เงินสดที่รับมาไม่ได้เกี่ยวกับ “รายได้”  เสมอไป  กิจการอาจรับเงินสดมาจาก  1.  การกู้ยืมธนาคาร   2. เงินลงทุนของเจ้าของกิจการรเอง  3.  รายได้จากการขาย  ด้วยเหตุว่าเงินสดที่กิจการรับมานั้นมีที่มาแตกต่างกันนี้เอง  จึงต้องนำมาบันทึกบัญชีแยกจากกัน  ปกติแล้วเงินสดรับจะสามารถจัดเป็น ประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท  คือ รายได้ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ  หรือส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีไป ส่วนในทางบัญชี  รายได้  เงินสดรับที่ถือเป็นรายได้ต้องเป็นเงินสดที่เกิดจากผลการดำเนินธุรกิจของกิจการพูดง่ายๆ  ก็คือ จากค่าสินค้าที่เราผลิตหรือซื้อมาขายไปแล้วได้รับเงินมานั่นเอง  การบันทึกบัญชีจึงไม่ควรนำรายการที่เป็นรายได้นี้ไปบันทึกประปนกับรายการเงินรับอื่น  เช่น  เงินกู้ยืมจากธนาคาร  หรือเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากเจ้าของกิจการ 

การวางแผนการเงิน ทำบัญชี รายรับ – รายจ่าย สำหรับเกษตรกร

การวางแผนการเงิน ทำบัญชี รายรับ – รายจ่าย สำหรับเกษตรกร คราวที่แล้ววางแผนทำปฏิทินสำหรับกิจกรรมทำนาทั้งปีแล้ว ทำให้เรามองภาพการทำงานเป็นระบบมากขึ้น  เมื่อเริ่มลงมือทำแน่นอนต้องมีรายจ่ายเกิดขึ้น  และจะเกิดขึ้นทุกเดือน  ถ้าทำนาอย่างเดียวเราจะมีรายได้ก็คือ 1-2 เดือนหลังฤดูการเก็บเกี่ยวเท่านั้น  เพื่อลดความเสี่ยงเกษตรกรจึงไม่ควรปลูกพืชเชิงเดี่ยว  ควรทำการเกษตรแบบผสมผสาน  เลี้ยงปลา  ปลูกผัก  จะทำให้เกษตรกรมีเงินสดรับกระจายตลอดปี  กล่าวคือ ในรอบการปลูกข้าวก็เลี้ยงปลาไปพร้อมกัน  ในช่วงที่รอผลผลิตก็ขายปลาเป็นรายได้  ในขณะเดียวกันจะต้องกันเงินสดไว้ใช้ยามฉุกเฉินอย่างน้อย 1,000 บาท และกันเงินเพื่อลงทุนลงปลาใหม่  ประโยชน์ของการทำบัญชีคือทำให้เรามองภาพชัดเจนยิ่งขึ้น   สามารถเตรียมการวางแผนการใช้เงิน ด้วยวิธีการจดบัญชีโดยแยกเป็น เงินสดรับ-เงินสดจ่าย  เป็นรายเดือน ซึ่งค่าใช้จ่ายจะผันแปรไปตามปฏิทินรอบการทำนา   จะทำให้เราได้ทราบว่าเดือนไหนเงินขาดก็จะได้เตรียมจัดหาเงินทุนจากการออม หรือเงินกู้ หรืออาจไปรับจ้างเพื่อนบ้าน เมื่อได้รายได้มาก็นำไปฝาก ชำระหนี้ และนำไปวางแผนลงทุนเพื่อการเพาะปลูกต่อไป ในแต่ละกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสด

เริ่มทำบัญชี สำหรับคนไม่รู้บัญชี ความรู้บัญชี ภาษี เบื้องต้น สำหรับมือใหม่ : ตอนที่ 1

ตอนที่ 1   เริ่มทำบัญชี สำหรับคนไม่รู้บัญชี ความรู้บัญชี ภาษี เบื้องต้น สำหรับมือใหม่ เจ้าของกิจการที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวส่วนใหญ่มักจะวุ่นวายทำงาน ในสมองคิดแต่ทำอย่างไรถึงจะขายได้ ทำอย่างไรจึงจะรักษาคุณภาพไว้อย่างสม่ำเสมอ  ทำอย่างไรจะทำให้ตลาดรู้จักและทดลองใช้สินค้าหรือบริการ ทำอย่างไรจะได้เงินทุนหมุนเวียน วิ่งวุ่นติดต่อจนไม่มีเวลาว่าง ฯลฯ ก่อนเริ่มธุรกิจ ให้ระวังเรื่องการทำบัญชี เพราะว่ากิจการที่เป็นนิติบุคคลมีหน้าที่ส่งงบการเงินให้กระทรวงพาณิชย์ทุกปี ถ้างบเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม กิจการต้องนำส่งงบการเงินภายใน 150 วันของปีถัดไป  แถมงบการเงินนั้นต้องได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีภาษีอากรหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  นอกจากนั้น กิจการยังต้องเสียภาษีให้กรมสรรพากรสองครั้งต่อปี  ครั้งแรกต้องนำส่งภายในเดือนสิงหาคม (สำหรับรายได้ที่เกิดระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน) และครั้งที่สองจะต้องส่งภายในเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะเป็นเดือนที่ครบ 150 วัน  ยกเว้นกิจการที่เพิ่งเริ่มต้นเป็นปีแรก ที่ไม่จำเป็นต้องนำส่งภาษีครึ่งปีในเดือนสิงหาคม