เรื่องบัญชี (Accounting) Archive

Latest Posts

เงินทดรองจ่าย (Advance) : ตอนที่ 9

เงินทดรองจ่ายคืออะไร ครั้งที่แล้วเขียนหัวข้อ เงินสดย่อย  ได้พูดถึงเงินทดรองจ่ายไว้  หลายคนอาจยัง งงๆ อยู่ว่า เงินสดย่อยกับเงินทดรองจ่ายแตกต่างกันอย่างไร  อย่ารอช้าไปดูกันว่าเงินทดรองจ่ายหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เงินจ่ายล่วงหน้าคืออะไร เงินทดรองจ่าย คือเงินที่กิจการจะมีการให้เบิกทดรองจ่ายไปล่วงหน้าตามสัญญาหรือความจำเป็นที่ต้องจ่ายเงินสดหน้างาน / โครงการ  สำหรับจ่ายค่าจ้าง , ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำเป็นที่เร่งด่วน  ให้ทันเหตุการณ์  ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบโครงการ   โดยค่าใช้จ่ายนั้นต้องเบิกตามระเบียบของกิจการ  วงเงินที่จ่ายแล้วแต่ความจำเป็น  เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน   ซึ่งต่างจากเงินสดย่อยที่ใช้ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กๆ น้อยๆ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ในการจ่าย / เคลียร์  เงินทดรอง 1.  ผู้ขอเบิกเงินทดรองจ่าย ทำบันทึกข้อความเพื่อขอยืมเงินทดรองโดยระบุวัตถุประสงค์การเบิก  ส่งให้หัวหน้าหน่วยงาน / แผนกของตัวเองตรวจสอบเซ็นรับรองก่อน  แล้วกรอกรายละเอียดลงในใบเบิกเงินยืมทดรองจ่าย 

การบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน (Journal) : ตอนที่ 8

การบัญชีคือการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินที่เกิดขึ้นโดยละเอียด  เมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้นเราต้องนำมาบันทึกบัญชี หรือลงบัญชี หรือ การบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน ซึ่งในความเป็นจริงกิจการไม่สามารถลงรายวันได้ทุกวันก็อาจจะสัปดาห์ละ 1 ครั้งก็ได้ โดยเก็บรวบรวมใบเสร็จรับเงิน  ใบกำกับภาษี  นำมาจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามวันที่เกิดรายการ คัดแยกรายการ  วิเคราะห์ก่อนว่าจะสามารถนำมาบันทึกบัญชีได้หรือไม่  สิ่งที่จะตอบว่าได้หรือไม่ได้ก็คือ รายการที่จ่ายเงินไปนั้นก่อให้เกิดประโยชน์กิจการแล้ว และเกี่ยวข้องกับกิจการหรือไม่  จากนั้นนำไปบันทึกในสมุดบัญชีของกิจการที่เรียกว่า “สมุดรายวัน”             รู้จักสมุดรายวัน สมุดรายวันมีด้วยกัน 5 ชนิด ( 5 หมวด)  แต่ละเล่มมีไว้เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน  เหตุผลก็เพราะว่า รายการบัญชีที่เกิดขึ้นในวันหนึ่งๆ แม้จะมีรายการมากมายแต่รายการเหล่านั้นมักจะมีการบันทึกลักษณะเดียวกัน  เราก็นำรายการที่บันทึกบัญชีเหมือนกัน  มาจัดหมวดหมู่ไว้ด้วยกัน  ดังนี้ สมุดรายวันซื้อ     (AP)      
petty cash system

ระบบเงินสดย่อย (Petty Cash) : ตอนที่ 7

ระบบเงินสดย่อย (Petty Cash)                 เงินสดย่อย หมายถึง เงินสดจำนวนหนึ่งที่กิจการเบิกธนาคารมาเก็บไว้กับแคชเชียร์ (หรือผู้รักษาเงินสดย่อย)  เพื่อกิจการจะได้มีไว้ใช้จ่าย  สำหรับรายการที่มีจำนวนไม่สูงมากนัก                  ระบบควบคุมภายในที่ดี  กิจการไม่ค่อยนำเงินสดมาใช้จ่าย  แต่การจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารโดยการเขียนเช็คสั่งจ่ายในนามผู้รับ  และขีดคร่อมเช็คฉบับนั้น  และโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือเงินสดย่อยไว้ในมือจำนวนมากๆ เหตุผลเพราะ                 1.  กิจการไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเก็บเงินสดไว้ในมือจำนวนมากๆ                 2.  การควบคุมเงินสดเป็นไปได้ง่ายขึ้น                 3.  กิจการจัดเก็บเอกสารและการบันทึกบัญชีจะมีระบบมากขึ้น           

วงจรบัญชี (Accounting Cycle) : ตอนที่ 6

                วงจรบัญชี  หมายถึง  ลำดับขั้นตอนการจัดทำบัญชี  การบันทึกเอกสารรายการค้าลงในสมุดรายวัน  และการสรุปผลรายงานทางการเงินแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี  วัตถุประสงค์ให้ได้ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน  ทำให้กิจการได้นำมาใช้ในการวิเคราะห์ตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ว่าแต่วงจรบัญชีหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัฏจักรทางการบัญชี  มีวิธีการจัดทำและบันทึกรายการอย่างไร อะไรบ้างไปดูกันค่ะ วงจรซื้อ เมื่อมีการซื้อสินค้า เอกสารที่กิจการจะได้รับใบกำกับภาษีซื้อเป็นชุด (ต้นฉบับ และ สำเนา) 1.ให้นำต้นฉบับใบกำกับภาษีซื้อที่ได้รับ  มาจัดเรียงตามวันที่และใส่ลำดับเลขที่ใหม่ ดังนี้  เดือน…../ลำดับที่……. 2.ให้นำต้นฉบับใบกำกับภาษีซื้อ มาจัดทำรายงานภาษีซื้อ  (เตรียมยื่นนำส่งภาษี ภ.พ.30) 3.ในกรณีที่เป็นใบกำกับภาษีซื้อต้องห้าม เช่น ใบกำกับภาษีซื้อค่าอาหาร  ซื้อขนม  เป็นต้น  ให้นำมาหักออกจากรายภาษีซื้อ
acc system

ระบบบัญชี (Accounting system) : ตอนที่ 5

ระบบบัญชี  (Accounting system)  วันนี้ขอพูดถึงระบบบัญชี  (Accounting system)  กลไกในการบันทึกบัญชี เมื่อเราเริ่มดำเนินธุรกิจ มีรายการค้ามากขึ้น  ข้อมูลทางบัญชีก็พัฒนาขึ้นเป็นเงาตามตัว ระบบบัญชีแบ่งเป็น ระบบบัญชีเดี่ยว (single-entry system)    หรือบัญชีขาเดียว มักจะใช้กับรายการเฉพาะที่สนใจ  ทำขึ้นง่ายๆ ไม่มีการกระทบยอด (ไม่มีการพิสูจน์ยอด) ระบบบัญชีคู่ (double-entry system)       หรือบัญชีสองขา  เป็นบัญชีที่สามารถสรุปข้อมูลทุกอย่างในวงจรรายได้ รายจ่ายของกิจการได้อย่างครบถ้วน  และมีการกระทบยอด (มีการพิสูจน์ยอด) ฉะนั้น ระบบบัญชีคู่หรือบัญชีสองขา  จึงเป็นระบบช่วยเจ้าของกิจการได้รับข้อมูลครบถ้วน  ไม่ว่าจะเป็นเงินสดรับ  เงินสดจ่าย  รายได้  ค่าใช้จ่าย  กำไร  ขาดทุน  ลูกหนี้  ลูกหนี้รายตัว